Regeringsrätten referat RÅ 2010 ref. 5

Court
Regeringsrätten
Reference
RÅ 2010 ref. 5
Målnummer
2915-07
Avdelning
1
Avgörandedatum
2010-01-12
Rubrik
En studerande har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning trots att studierna före arbetslösheten bara under en kortare tid bedrivits på heltid jämsides med heltidsarbete.
Lagrum
•  10 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
•  12 § och 16 § 1 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

SIF:s Arbetslöshetskassa beslutade den 17 februari 2005 att avslå K.H:s ansökan om arbetslöshetsersättning från och med den 1 december 2004 med stöd av 10 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och 12-17 §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (FALF). Beslutet motiverades såvitt nu är i fråga med att K.H. hade studerat heltid bara en kortare tid, drygt en månad, jämsides med heltidsarbete. Vid omprövning den 24 mars 2005 fann kassan inte skäl att ändra beslutet.

K.H. överklagade arbetslöshetskassans beslut.

Länsrätten i Stockholms län (2005-11-22, ordförande Johansson) yttrade i den del som avsåg ersättning enligt 16 § 1 FALF: Enligt 10 § första stycket ALF lämnas inte ersättning till personer som deltar i utbildning. Av andra stycket samma lagrum framgår att om det finns särskilda skäl får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att ersättning lämnas till personer som deltar i utbildning. – Av 12 § FALF framgår att särskilda skäl att enligt 10 § ALF lämna ersättning till personer som är arbetslösa och deltar i utbildning bl.a. finns när de deltar i utbildningar som omfattas av 15 – 18 §§. – I 16 § 1 FALF anges följande. Under förutsättning att det tidigare arbetet inte upphörde på grund av studierna lämnas ersättning till personer som fortsätter studier som de före arbetslösheten bedrev på heltid jämsides med ett heltidsarbete, under förutsättning att de söker heltidsarbete. – Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. K.H. har haft en anställning omfattande heltid hos CLM Miljöteknik AB som upphört den 30 november 2004. Hon har fått besked om uppsägning på grund av arbetsbrist den 20 september 2004 och har under uppsägningstiden varit arbetsbefriad. – Länsrätten gör följande bedömning. – Som huvudregel gäller att det inte är tillåtet att uppbära arbetslöshetsersättning samtidigt med studier. Endast om det finns särskilda skäl är detta möjligt. Exempel härpå kan vara heltidsarbetande som bedriver heltidsstudier vid sidan av heltidsarbetet. Vid arbetslöshet bör han eller hon kunna fortsätta studierna och uppbära arbetslöshetsersättning förutsatt att personen i fråga söker heltidsarbete och att det tidigare arbetet inte har upphört på grund av studierna (16 § 1 FALF). I målet har inte framkommit att K.H:s tidigare arbete har upphört på grund av studierna. Enligt länsrättens bedömning har K.H. uppfyllt förutsättningarna i 16 § 1 under den period hon studerat på heltid. Länsrätten finner således att det inte förelegat skäl att vägra K.H. arbetslöshetsersättning på grund av hennes studier. Det ankommer på arbetslöshetskassan att pröva om förutsättningarna i övrigt för rätt till arbetslöshetsersättning är uppfyllda. – Länsrätten bifaller med ändring av arbetslöshetskassans beslut överklagandet och visar målet åter till SIF:s Arbetslöshetskassa för handläggning.

Arbetslöshetskassan överklagade och yrkade att kammarrätten skulle upphäva länsrättens dom och fastställa arbetslöshetskassans beslut. Till stöd för överklagandet anförde arbetslöshetskassan i huvudsak följande. K.H. uppfyller inte något av villkoren för ersättning enligt 16 § FALF. En månads heltidsstudier jämsides med heltidsarbete är för kort tid för att kunna fastställa om hon uppfyller villkoren enligt 16 § 1. K.H. är därför i första hand att betrakta som studerande och inte arbetslös.

K.H. bestred bifall till överklagandet.

Kammarrätten inhämtade yttrande i målet från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som anförde bl.a. följande.

Vare sig i författningstexten eller i förarbetena till lagen och förordningen om arbetslöshetsförsäkring uttalas något krav på varaktighet beträffande rätten till ersättning enligt 16 § FALF. Vid en jämförelse med andra situationer där det finns ett uttalat varaktighetskrav kan följande konstateras. När det gäller deltidsstudier jämsides med deltidsarbete enligt 17 § FALF finns ingen närmare preciserad tidsgräns. I detta fall synes bedömningen av varaktighetskravet böra göras med utgångspunkt från omständigheterna i det enskilda fallet. Bestämmelsen får anses ta sikte på personer som är etablerade på arbetsmarknaden och därigenom redan är att anse som arbetande. I andra fall där det uppställs ett varaktighetskrav t.ex. vid bisyssla har det enligt praxis ansetts att varaktigheten bör överensstämma med arbetsvillkoret (se prop. 1996/97:107 s 102). Den sökande skall således kunna visa att han eller hon kan driva egen verksamhet jämsides med heltidsarbete under sex månader. IAF anser att det i princip inte kan anses avsett att en person som bedriver heltidsstudier på högskolenivå skall kunna stå till arbetsmarknadens förfogande för permanent heltidsarbete. Om en sökande ändå anser sig besitta denna förmåga, bör det, för att motverka risken för att arbetslöshetsförsäkringen utnyttjas som studiefinansieringsform vara rimligt att den sökande åtminstone under en inte allt för kort tid har manifesterat att han eller hon kan klara av att studera på heltid jämsides med heltidsarbete. Eftersom en termin endast motsvarar fyra månader bör enligt IAF:s uppfattning ett krav på åtminstone ett läsårs heltidsstudier jämsides med heltidsarbete kunna uppställas. I förevarande fall har K.H. jämsides med sina heltidsstudier faktiskt arbetat heltid under endast cirka en månad. Hon har därefter fortsatt sina studier under uppsägningstid, då hon varit arbetsbefriad. Enligt IAF:s uppfattning har hon i första hand varit att betrakta som studerande då hon ansökt om arbetslöshetsersättning från och med den 1 december 2004. Hon har under vårterminen 2005 valt att fortsätta sina studier på deltid och är därigenom fortsättningsvis att betrakta som i första hand studerande. IAF tillstyrker därför bifall till överklagandet.

Kammarrätten i Stockholm (2007-03-09, Schött, Lindqvist, referent, Lokrantz samt nämndemännen Lundqvist och Hansson) yttrade såvitt avsåg ersättning enligt 16 § 1 FALF: Tillämplig lagstiftning framgår av länsrättens dom. – Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. K.H:s anställning vid CLM Miljöteknik AB har sagts upp på grund av arbetsbrist den 20 september 2004 och hon har varit arbetsbefriad under uppsägningstiden. Den 30 november 2004 har hennes anställning upphört. Hon har påbörjat heltidsstudier vid Linköpings universitet den 23 augusti 2004. Dessa studier har avslutats den 20 januari 2005. Därefter har hon varit registrerad för deltidsstudier – – -. Enligt 16 § 1 FALF lämnas ersättning till personer som fortsätter studier som de före arbetslösheten bedrev på heltid jämsides med heltidsarbete, under förutsättning att det tidigare arbetet inte upphörde på grund av studierna och de söker heltidsarbete. K.H. har bedrivit studier på heltid jämsides med heltidsarbete under ca en månad. I målet har inte framkommit annat än att K.H. under i målet aktuell period sökt heltidsarbete. Det är vidare klarlagt att det tidigare arbetet inte upphört på grund av studierna. Mot bakgrund av att det inte uppställts något varaktighetskrav i 16 § 1 FALF instämmer kammarrätten i länsrättens bedömning att K.H. uppfyller förutsättningarna för ersättning enligt 16 § 1 FALF under aktuell period fram t.o.m. den 20 januari 2005. Överklagandet skall således avslås i denna del. – Kammarrätten avslår överklagandet i fråga om ersättning t.o.m. den 20 januari 2005.

IAF överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens och länsrättens avgöranden i den del som avsåg rätt till arbetslöshetsersättning enligt 16 § 1 FALF och fastställa arbetslöshetskassans beslut i denna del. IAF anförde bl.a. följande. I förarbetena till nu gällande lag (prop. 1996/97:107) uttalas inget varaktighetskrav beträffande rätten till ersättning enligt 16 § 1 FALF. Vid en jämförelse med situationer där det finns ett uttalat varaktighetskrav kan följande konstateras. När det gäller deltidsstudier jämsides med deltidsarbete enligt 17 § FALF finns ingen närmare preciserad tidsgräns. I det fallet synes bedömningen av varaktighetskravet böra göras med utgångspunkt från omständigheterna. I andra fall, t.ex. vid bisyssla, har det enligt praxis ansetts att varaktigheten bör överensstämma med arbetsvillkoret (se a. prop. s. 102). Den sökande ska således kunna visa att han eller hon kan driva egen verksamhet jämsides med heltidsarbete under sex månader. – Av 16 § 1 FALF får anses framgå att det krävs en inte helt obetydlig varaktighet vid heltidsstudier jämsides med heltidsarbete för att en sökande som förlorar arbetet ska anses som i första hand arbetssökande. Sökanden måste kunna manifestera att han eller hon faktiskt kan klara av två heltidssysselsättningar samtidigt. För att motverka risken för att arbetslöshetsförsäkringen utnyttjas som studiefinansieringsform bör en sökande för att betraktas som i första hand arbetssökande ha visat att han eller hon kunnat såväl studera som arbeta på heltid under ett läsår. I vart fall bör rimligen samma krav ställas på en studerande som på den som driver bisyssleverksamhet, dvs. det ska kunna visas att under åtminstone sex månader två verksamheter har kunnat utföras jämsides. – K.H. har jämsides med sina heltidsstudier arbetat heltid under endast ca en månad. Hon har därefter fortsatt sina studier under den tid då hon varit arbetsbefriad. K.H. får därmed anses i första hand vara studerande från den aktuella tidpunkten, dvs. fr.o.m. den 1 december 2004.

K.H. bestred bifall till överklagandet.

Regeringsrätten (2010-01-12, Sandström, Dexe, Brickman, Ståhl, Saldén Enérus) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som kammarrätten i den del som kammarrättens dom har överklagats.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Föredraget 2009-12-09, föredragande Perttu, målnummer 2915-07