Svea hovrätt referat RH 2000:5

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2000:5
Målnummer
ÖH1425-99
Avdelning
6
Avgörandedatum
1999-10-21
Rubrik
Hyresnämndsmål. Hyresgäst i servicehus har debiterats dels hyra av hyresvärden - en HSB-stiftelse - dels avgift för tillgång till viss service i anslutning till boendet s.k. serviceavgift av kommunen. Eftersom kommunen inte var hyresvärd i förhållande till hyresgästen har inte serviceavgiften ansetts utgöra vederlag för upplåtelsen av lägenheten.
Lagrum
12 kap. 1 § jordabalken
Rättsfall
•  RBD 8:94
•  RH 1997:93

M.J. hyr en bostadslägenhet om två rum och kök enligt ett skriftligt hyresavtal med HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla (stiftelsen). För lägenheten betalar M.J. 6 071 kr/månad till stiftelsen. Vidare erlägger hon varje månad till Uddevalla kommun dels ersättning för trygghetslarm och dels serviceavgift. Serviceavgiften uppgår till 302 kr/månad.

M.J. begärde sänkning av sin boendekostnad med samma belopp som serviceavgiften uppgick till. Hon angav därvid att hon ansåg att hennes hyra var summan av det belopp hon erlade till stiftelsen tillsammans med serviceavgiften. Hon åberopade ett avgörande från Svea hovrätt (Anm. RH 1997:93) enligt vilket Heby kommuns uttag av "särskild avgift" för tillgång till social trygghet ansågs som en del av hyran.

Stiftelsen och kommunen bestred M.J:s talan.

Hyresnämnden i Göteborg (1999-02-05, hyresrådet Hans Henriksson) avvisade ansökningen mot Uddevalla kommun och avskrev ansökningen mot HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla samt anförde i sina skäl bl.a. följande.

Hyresnämnden är enbart behörig att handlägga hyrestvister vilka utgörs av tvisterna mellan hyresvärd och hyresgäst.

M.J:s hyresvärd är stiftelsen. – - -

I det av M.J. åberopade rättsfallet från Svea hovrätt föreligger den avgörande skillnaden att kommunen där inte bara svarade för social omsorg utan även var hyresvärd.

- – - Ansökan skall därför avvisas i den del den är riktad mot kommunen.

M.J. överklagade hyresnämndens beslut och yrkade bifall till sin talan.

Kommunen och stiftelsen bestred ändring.

Svea hovrätt (1999-10-21, hovrättslagmannen Gerhard Wikrén, hovrättsrådet Karl Matz, referent, samt hovrättsassessorn Anna Nygren Malmenfelt) lämnade överklagandet utan bifall. I skälen till beslutet anförde hovrätten följande.

Åt M.J. har enligt skriftligt hyresavtal upplåtits en bostadslägenhet i Sofiedals servicehus. Hyresvärd är HSB:s stiftelse Jakobsberg i Uddevalla. Som vederlag för hyresupplåtelsen utgår viss hyra. Den hyra som utgår enligt hyresavtalet med stiftelsen har M.J. förklarat sig inte ha någon erinran emot. Hyresnämnden har därför gjort rätt när den avskrivit ansökningen i den delen.

Vad gäller serviceavgiften erläggs denna enligt särskild faktura till kommunen. Avgiftens storlek bestäms inte i samband med förhandlingarna om hyran mellan hyresvärden och hyresgästföreningen utan fastställs ensidigt av kommunen. Avgörande för bedömningen är att kommunen inte är hyresvärd i förhållande till M.J. och att serviceavgiften därför inte är att anse som vederlag för upplåtelsen av prövningslägenheten. Eftersom serviceavgiften således inte är att betrakta som hyra skall ansökningen, som hyresnämnden funnit, i den del den är riktad mot kommunen avvisas.

Sammanfattningsvis finner hovrätten således att överklagandet skall lämnas utan bifall och hyresnämndens beslut stå fast.

Målnummer ÖH 1425-99