Svea hovrätt referat RH 2000:6

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2000:6
Målnummer
Ö663-00
Avdelning
1
Avgörandedatum
2000-02-15
Rubrik
Ansökan om återställande av försutten tid för överklagande av tingsrätts dom har bifallits på den grunden att tingsrätten åsidosatt sin skyldighet att expediera domen till målsägande, som var part, och denne inte fått del av domen inom överklagandetiden.
Lagrum
•  32 kap. 8 § och 58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)
•  Förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
Rättsfall
NJA 1997 C 93

Åklagaren yrkade vid tingsrätten att P.T. skulle fällas till ansvar för bl.a. tillgrepp av fortskaffningsmedel. Under huvudförhandlingen vid tingsrätten företräddes Z.E. – i egenskap av målsägande i denna del – av åklagaren, som också framställde hennes skadeståndsyrkanden. Z.E. var inte personligen närvarande vid huvudförhandlingen.

Genom tingsrättens dom den 23 december 1999 förpliktades P.T. bl.a. att utge skadestånd till Z.E. med viss del av det yrkade beloppet. Domen överklagades av P.T. i fråga om såväl skuld som påföljd och skadestånd. Åklagaren överklagade anslutningsvis domen i påföljdsdelen.

Med anledning av att hovrätten förelade Z.E. att – i egenskap av motpart i skadeståndsdelen – inkomma med svaromål avseende överklagandet i den delen, ansökte hon om återställande av försutten tid för att få möjlighet att överklaga tingsrättens dom i fråga om det utdömda skadeståndet till henne. Hon anförde därvid i huvudsak att hon inte fått del av domen.

Åklagaren anförde i yttrande bl.a. att åklagarmyndigheten inte har som rutin att underrätta målsäganden om utgången och att hon utgått från att Z.E. fått ett exemplar av tingsrättens dom samt att hon blev uppringd av henne efter det att hon själv anslutningsvis överklagat domen.

P.T. bestred ansökan.

Svea hovrätt (2000-02-15, hovrättslagmannen Bengt Sjögren, hovrättsrådet Lars Sundberg, referent, och hovrättsassessorn Kirsten Dieden) biföll Z.E:s ansökan om återställande av försutten tid och uttalade i skälen följande.

Av tingsrättens akt framgår inte att domen har expedierats till Z.E. Det saknas anledning att betvivla hennes uppgift om att hon inte fått del av tingsrättens dom inom överklagandetiden.

En domstol är skyldig att underrätta parterna om utgången i ett mål genom att skicka en kopia av avgörandet till dem eller deras ombud. Åklagaren är dock inte ombud för målsäganden i vanlig mening (jfr. Förordning (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol, NJA II 1943 s. 291 och Fitger, Rättegångsbalken 22:17). Av Domstolsverkets handbok för expediering framgår också att domen skall sändas till målsägande som är part även i de fall denne företrätts av åklagaren.

Tingsrätten har alltså inte fullgjort sin skyldighet att expediera domen till Z.E. vilket resulterat i att hon inte fått del av domen inom överklagandetiden. Hon får därför anses ha haft laga förfall för sin underlåtenhet att i rätt tid överklaga domen (jfr. Fitger, Rättegångsbalken 32:29f). Hennes ansökan om återställande av försutten tid bör följaktligen bifallas.

Målnummer Ö 663-00