Svea hovrätt referat RH 2000:66

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2000:66
Målnummer
B7619-99
Avdelning
5
Avgörandedatum
2000-01-26
Rubrik
Åklagarens begäran om inhämtande av yttrande från myndighet - Arbetarskyddsstyrelsen - i fråga om tillämpligheten av myndighetens föreskrifter har lämnats utan bifall.
Lagrum
35 kap. 2 § 2 st. rättegångsbalken

L.S. åtalades vid tingsrätten för arbetsmiljöbrott bestående i vållande till annans död. Åklagaren gjorde därvid gällande att L.S., i sin egenskap av verkställande direktör och ansvarig för arbetsmiljön i ABB Powdermet AB, av oaktsamhet orsakat en olycka, varvid tre arbetare skadades så allvarligt att en av dem senare avled av sina skador. Oaktsamheten påstods ha bestått bland annat i att L.S. inte satt sig in i och följt då gällande föreskrifter avseende arbete vid stålverk utfärdade av Arbetarskyddsstyrelsen. L.S. bestred ansvar och invände bland annat att de av åklagaren åberopade föreskrifterna avseende arbete vid stålverk inte gällde bolagets verksamhet där i stället Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för gjuterier torde vara tillämpliga. Tingsrätten ogillade åtalet.

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade bifall till sin talan samt begärde i samband därmed att hovrätten skulle inhämta yttrande från Arbetarskyddsstyrelsen i fråga om vilka av verkets föreskrifter som var tillämpliga på det arbete som utfördes vid bolaget. L.S. bestred ändring av tingsrättens dom och anförde att yttrande från Arbetarskyddsstyrelsen var obehövligt och endast skulle fördröja handläggningen av målet.

Svea hovrätt (2000-01-26, hovrättsråden Carl Henrik Ehrenkrona och Kerstin Frideen samt hovrättsassessorn Anna-Maj Hultgård, referent) avslog åklagarens begäran och anförde följande skäl.

Av 35 kap. 2 § 2 st. rättegångsbalken framgår att bevis inte erfordras om vad lag stadgar. Kan innehållet i en åberopad författning som kan äga tillämpning inte fastställas med hjälp av tillgängliga publikationer kan det dock finnas skäl att infordra utredning härom från vederbörande myndighet (jfr Ekelöf, Rättegång IV, 6 uppl., s. 240). I kommentaren till rättegångsbalken har framhållits att yttranden i lagtolkningsfrågor (s.k. responsa) bör inhämtas endast om särskilda skäl föreligger på grund av frågans egenartade karaktär (se N. Gärde m.fl., Nya Rättegångsbalken, s. 477). I detta mål är fråga om att inhämta yttrande från den myndighet – Arbetarskyddsstyrelsen – som utarbetat de två författningar om vilkas tillämplighet tvist råder. Av betydelse för bedömningen av denna tolkningstvist, som får avgöras med tillämpning av sedvanliga lagtolkningsprinciper, synes främst vara karaktären av den verksamhet som bedrevs av ABB Powdermet AB. Hovrätten finner med hänsyn till det anförda inte skäl att inhämta begärt yttrande från Arbetarskyddsstyrelsen och avslår åklagarens begäran härom.

Målnummer B 7619-99