Svea hovrätt referat RH 2001:4

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2001:4
Målnummer
T8878-99
Avdelning
2
Avgörandedatum
2000-11-27
Rubrik
Om tolkningen av entreprenadhandlingar med delvis olika innehåll vid tvist om ett visst arbete ingått i entreprenaden.

Under år 1996 utförde Svenska Bostäder renovering och ombyggnad av ett större antal lägenheter i några fastigheter i Vällingby. För arbetena anlitades Kungsfiskaren Bygg och Fastighet Aktiebolag (Kungsfiskaren) som generalentreprenör. Åt Kungsfiskaren åtog sig Metodrör R.B. Aktiebolag (Metodrör) i mars 1996 att som underentreprenör utföra vissa VVS-installationer. Sedan tvist uppkommit om omfattningen av åtagandet yrkade Metodrör att Kungsfiskaren skulle utge 230 750 kr jämte viss ränta. Yrkandet avsåg ersättning för 52 duschväggar à 3 550 kr moms, och till grund för yrkandet åberopades att installationen av dem inte hade omfattats av entreprenadavtalet utan beställts extra under arbetets gång, varför de skulle ersättas särskilt.

Kungsfiskaren bestred detta yrkande och anförde till stöd för sitt bestridande bl.a. följande. Det görs gällande att det ingick i Metodrörs åtagande enligt kontraktshandlingarna att uppföra duschväggar, egentligen i alla lägenheter med dusch, 57 st. I varje fall hävdas att Kungsfiskaren inte beställt duschväggarna, varför Metodrör inte har rätt till ersättning för dem.

Metodrör genmälde att beställningen av duschväggarna gjordes genom att lägenhetsinnehavarnas tillvalslistor överlämnades till Metodrör.

Parterna anförde till stöd för sin talan.

Metodrör: Metodrör anlitades som generalentreprenör, dvs. utförde arbetet enligt projekteringshandlingar tillhandahållna av Kungsfiskaren. De hade utarbetats av Svenska Bostäder. Bland handlingarna, som utgjorde grund för Metodrörs anbud, fanns en "Arbetsbeskrivning avseende ombyggnad av kök och badrum". Under rubriken "VVS-installationer" i denna angavs bl.a. "Duschvägg" och i anslutning därtill "se Vs-ritning och beskrivning". I den åsyftade beskrivningen, en "Kompletterande VVS-beskrivning" angavs under "Kortfattad beskrivning": "Mängd enligt ritningar." Inför anbudet frågade L.B. (ställföreträdare för Metodrör) handläggaren hos Svenska Bostäder C.H. om det fanns någon mängdförteckning – vilket är vanligt – men fick svaret att mängden framgick av ritningen. Av denna ritning gick emellertid inte att utläsa att några duschväggar skulle installeras, i varje fall inte av VVS-installatören. Det är vanligt att viss del av arbetet kan förbehållas annan entreprenör. Enligt svensk standard för VVS-installationer symboliserar den markering – streck och punkter – som fanns i duschutrymmena på ritningen en ledning eller en begränsningslinje. En duschvägg skall enligt rekommendation av Standardiseringskommissionen i Sverige utmärkas med två parallella streck och "DV" så som gjorts bl.a. i ett annat av Svenska bostäders förfrågningsunderlag. Eftersom tillhandahållna handlingar sålunda inte klart och tydligt utvisade att duschväggar skulle ingå i entreprenaden prissatte L.B. dem inte och de omfattas därmed inte heller av det avtal om entreprenaden som kom till stånd genom att Metodrörs anbud antogs av Kungsfiskaren. Efter det att arbetet påbörjats tillställdes Metodrör tillvalslistor – kallade "Tillägg till arbetsbeskrivning" – för varje lägenhet, omkring 128 st., vilket uppfattades som beställningar att utföra duschväggar i till slut 52 lägenheter.

Kungsfiskaren: Entreprenadavtalet med Metodrör omfattar på vanligt sätt ett flertal kontraktshandlingar, bland dem nämnda beskrivningar och ritning. För avtalet gäller AB 92, och flera av dess bestämmelser får betydelse i tvisten. Enligt Kap. 1 § 1 kompletterar kontraktshandlingarna varandra, vilket innebär att en prestation som ingår i entreprenörens åtagande bara behöver redovisas på ett ställe i handlingarna. Duschväggar nämns både i Arbetsbeskrivningen och i texten på ritningen över lägenheterna. I den texten står det "Duschvägg IFÖ Calypso Hörnmodell 70×90 alt montering rak vägg". På ritningen finns den också utmärkt med en linje av streck och punkter. Någon annan vedertagen beteckning för duschvägg finns inte. Om L.B. uppfattat handlingarna som stridande mot varandra skulle han ha utgått från uppgiften i Arbetsbeskrivningen som gäller före ritningen enligt den rangordning av kontraktshandlingar som finns i Kap. 1 § 3. Vidare skulle han enligt Kap. 1 § 10 ha underättat Kungsfiskaren om oklarheten. Han hade annars kunnat reservera sig i anbudet, vilket han gjort för bl.a. tvättlåda, blandare, avlopp, asbestsanering. Det finns inget i handlingarna som tyder på att del av VVS-installationen skulle utföras av någon annan än just VVS-entreprenören, och det bestrids att det skulle vara vanligt. Det bestrids sålunda att motstridighet eller oklarhet finns i handlingarna. I Kompletterande VVS-beskrivning lyder hela texten under Kortfattad beskrivning: Installationerna utförs med material och arbete redovisat på ritningar och i denna handling samt enligt AF-del och Arbetsbeskrivning. Mängd enligt ritningar. I denna handling och i Arbetsbeskrivningen anges sålunda tydligt vad som skall göras och i ritningen hur det skall göras, och mängd och typ framgår av ritningen.

Som vittne hördes L.N., som för sitt företag hade lämnat anbud på samma arbeten som Metodrör. B.S. och H.S. hördes angående tolkningen av förfrågningsunderlag i VVS-branschen.

Nacka tingsrätt (1999-10-25, lagmannen Jan Vilgeus och rådmännen Staffan Peterson och Erik Essén) ogillade Metodrörs talan.

Tingsrätten anförde i sina domskäl följande.

Parterna är ense om vilka handlingar som utgjorde underlag för Metodrörs anbud på entreprenadarbetet och för det avtal därom som sedermera kom till stånd genom Kungsfiskarens antagande av anbudet. De tvistar emellertid om vad handlingarna skall anses utvisa om avtalets innehåll. Metodrör gör gällande att duschväggar inge ingår i åtagandet, eftersom sådana inte tydligt utmärkts på den lägenhetsritning vartill Arbetsbeskrivningen och Kompletterande VVS-beskrivning hänvisat. Kungsfiskaren hävdar att handlingarna var för sig och sammantagna klart utvisar att duschväggar skall utföras, särskilt som Arbetsbeskrivningen anger "Duschvägg" och är en handling som enligt den rangordning av kontraktshandlingar som görs i Kap. 1 § 3 i AB 92 skall gälla före ritningar.

Meningarna synes av parts- och vittnesutsagor att döma vara delade om hur duschväggar bör utmärkas på ritningar. Tingsrätten kan hålla med Metodrör om att utmärkningen kunde ha varit tydligare. Att ta den utmärkning som fanns till intäkt för att trots uppgiften i Arbetsbeskrivningen inga duschväggar skulle utföras ter sig emellertid inte försvarligt. Av L.B:s uppgifter framgår att han själv hyst viss tvekan om betydelsen av ritningen. B.S. har uttalat att han inte skulle ha räknat med några duschväggar men i ett anbud skulle ha angivit att sådana inte ingick. H.S. har särkilt tryckt på att Arbetsbeskrivningen tydligt anger omfattningen av arbetena och inte kan sättas ur spel av ritningar som bara visar mått och kvalitet. Mot denna bakgrund borde L.B. ha gjort Kungsfiskaren uppmärksam på att han i sitt anbud utgick från att duschväggar inte ingick. Då så inte skett och då Kungsfiskaren inte av annan anledning måste ha insett eller ens borde ha insett denna L.B:s uppfattning skall entreprenadavtalet anses ha omfattat även utförande av duschväggar.

På grund av det anförda skall Metodrörs yrkande om särskild ersättning för arbetena med duschväggarna lämnas utan bifall.

Metodrör överklagade domen och yrkade bifall till sin talan. Kungsfiskaren bestred ändring.

Svea hovrätt (2000-11-27, hovrättsråden Kristina Boutz, Christina Jacobsson och Mikael Mellqvist, referent) fastställde tingsrättens domslut med följande domskäl.

Som tingsrätten har angett är parterna ense om vilka handlingar som var underlag för Metodrörs anbud och som senare också blev avtalsinnehåll. Frågan i målet är hur dessa handlingar skall tolkas vid prövningen av om det ingått i Metodrörs åtagande att uppföra duschväggar i lägenhetstyperna E2 och E2s.

Av entreprenadföreskriften AF2.11 i kontraktet mellan parterna framgår att kontraktshandlingarna kompletterar varandra, om inte omständigheterna föranleder till annat. Av denna föreskrift framgår vidare att om det i olika handlingar förekommer uppgifter som strider mot varandra, gäller handlingarna – om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder till annat – inbördes i en viss ordning, varvid Arbetsbeskrivningen och den kompletterande VVS-beskrivningen gäller före ritningar och situationsplan. Kontraktets rangordning i denna del överensstämmer med den rangordning som föreskrivs i AB 92, som också utgör kontraktshandling enligt entreprenadföreskriften AF2.11. Vid prövningen av frågan hur kontraktshandlingarna skall tolkas kan därför ledning hämtas från AB 92.

Det nu redovisade innehållet i entreprenadföreskriften AF2.11 överensstämmer i stort med vad som föreskrivs i 1 Kap. 1 § i AB 92. I kommentaren till den bestämmelsen sägs att villkoret om att kontraktshandlingarna kompletterar varandra är ett uttryck för principen att en prestation som skall omfattas av entreprenörens åtagande enbart behöver redovisas på ett ställe i kontraktshandlingarna. En förutsättning för detta är, enligt kommentaren, att handlingarna är upprättade efter god sed, bl.a. lämpligt och konsekvent samordnade, eller – om så inte är fallet – att entreprenören inte skall behöva missta sig på vilka prestationer som skall ingå i hans åtagande.

Enligt 1 Kap. 3 § i AB 92 har beskrivningar företräde framför ritningar, om det i kontraktshandlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter och om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat. Innebörden av detta är att om det av en arbetsbeskrivning klart framgår att ett visst arbete skall utföras, gäller detta även om ritningarna skulle sakna uppgift om det eller om en ritning skulle ha en motstridig uppgift.

I Arbetsbeskrivning avseende ombyggnad av kök och badrum av den 15 januari 1996 anges bl.a. följande i två olika kolumner.

Nytt utförande, duschrum/wc typ E2 och E2s

 

Specifikation                           AMA-kod

Se material och arbetsbeskrivn.         Q1. 4123

G Keramiska plattor i fästmassa         E3.5125

på tätskikt och fallbetong

. . .

 

Bygginstallationer:

Toalettpappershållare                   Y3. 4

Handdukshängare                         Y3. 4

Torkreda                                Y3. 4

Frånluftsdon                            Ny ram KGFZ-20

. . .

 

VVS-installationer:

Våtrumskassett                         Se Vs-ritning och                                        beskrivning

Golvbrunn                                -  "  -

Tvättställ                               -  "  -

Duschvägg                                -  "  -

Duscharmatur                             -  "  -

Kall och varmvattenledningar             -  "  -

Frånluftsdon                           T2.12

Övrig inredning enl hyresgäs

Enligt Kungsfiskarens ståndpunkt innebär denna arbetsbeskrivning att det klart framgår att duschvägg ingår i det åtagande Metodrör har gjort enligt entreprenadavtalet; hänvisningen till ritningen avser enbart frågan vilken slags duschvägg som skall levereras och hur den skall installeras. Enligt Metodrör innebär noteringen däremot att man måste gå vidare till ritningen för att där se om duschvägg skall levereras och installeras.

I den kompletterande VVS-beskrivningen anges under rubriken Kortfattad beskrivning: "Installationerna utförs med material och arbete redovisat på ritningar och i denna handling samt enligt AF-del och Arbetsbeskrivning. Mängd enligt ritningar. I lägenheterna installeras våtrumskassett."

På den ritning som är aktuell finns i den aktuella typlägenheten en linje dragen avbruten med punkter som av Kungsfiskaren påstås åskådliggöra duschväggens placering. Enligt Svensk Standard SS 03 22 60 "Byggritningar ( Installationer ( Symboler och beteckningar för VVS-installationer och styranläggningar", som Metodrör har åberopat som bevisning, framgår att den aktuella linjen närmast skulle kunna betyda "ledning hitom snitt och synlig" alternativt "begränsningslinje". Parterna är ense om att duschvägg inte har någon symbol enligt Svensk Standard. På ritningen anges i varje lägenhet andra symboler för t.ex. golvbrunn och tvättställ. Till dessa symboler hänförs också vissa beteckningar; för t.ex. golvbrunn anges "B 1" och för tvättställ förekommer beteckningen "TS1". I ritningens "texthörn" anges att med "B 1" avses "Golvbrunn rostfri typ SB" och för "TS1" anges på motsvarande sätt "Tvättställ typ IFÖ 1022, RSK 760 70 05, Blandare FMM 4050 – 3600, RSK 823 49 08 och Lyftpluggventil FMM 2504 – 4000, RSK 857 34 53. Vattenlås typ Falu plast med utloppsrör till våtrumskassett samt erf upphängningsanordning". Den tidigare omnämnda linjen avbruten med punkter har på ritningen inte åsatts någon motsvarande beteckning. I texthörnet anges dock, utan att någon särskild beteckning anges, "Duschvägg IFÖ Calypso hörnmodell 70×90 alt montering rak vägg".

Av arbetsbeskrivningen framgår att det skall installeras duschväggar i lägenhetstyperna E2 och E2s. Arbetsbeskrivningen är därför inte oklar. Hänvisningen till ritningen kan enligt hovrättens mening inte uppfattas på annat sätt än att man ur denna skall utläsa hur, på vilket sätt och med vilket material m.m. duschväggen skall utföras. I det sistnämnda avseendet är ritningen inte helt klar, eftersom det av den inte framgår var duschväggen skall placeras. Av texten på ritningen framgår emellertid att duschväggen skall vara av en viss IFÖ-hörnmodell eller att den skall uppföras som en rak vägg. Denna information sammanställd med vad som angetts i arbetsbeskrivningen kan inte tolkas på annat sätt än att det ingick i entreprenaden att leverera och uppföra duschväggar.

Tf. hovrättsassessorn Susanne Gerland var skiljaktig och anförde.

I Arbetsbeskrivning avseende ombyggnad av kök och badrum (arbetsbeskrivning) hänvisas angående duschvägg avseende lägenhetstyp E2 och E2s till Vs-ritning och beskrivning. I den kompletterande VVS-beskrivningen anges att installationerna skall utföras med material och arbete redovisat på ritningar och i VVS-beskrivningen samt enligt AF-del och Arbetsbeskrivningen. Vidare anges "Mängd enligt ritningar": På den aktuella ritningen, VS 59:01, finns detaljerade anvisningar för flertalet installationer med såväl utritade placeringar som olika beteckningar samt utförliga redogörelser för vad beteckningarna innebär. Vad gäller duschvägg finns endast angivet i marginalen "Duschvägg IFÖ Calypso hörnmodell 70×90 alt montering rak vägg".

L.B., som uppgett att han har arbetat med kalkylering av anbud i sexton år, har berättat följande. Han ringde upp C.H. och frågade efter en mängdförteckning, eftersom en sådan i princip alltid finns med. C.H. svarade då att det inte fanns någon mängdförteckning, utan mängden skulle utläsas ur ritningen. När han läste och jämförde de olika handlingarna fann han att arbetsbeskrivningen hänvisade dels till Vs-beskrivning, där det endast angavs mängd enligt ritning, dels till Vs-ritningen där det inte fanns någon duschvägg inritad och det heller inte var utsatt någon beteckning för duschvägg. Han ansåg då att duschväggar inte ingick i hans åtagande och lämnade sitt anbud därefter. Han var inte tveksam angående detta. Såsom ritningen är utförd kan han inte se var en duschvägg skall placeras eller om det skall vara en rak sådan eller en hörnmodell. Metodrör utförde sedan hela första etappen utan att montera några duschväggar. Det är lika vanligt att byggföretagets snickare monterar upp duschväggar som att VVS-entreprenören gör detta. När han mottagit handlingarna hade han cirka två veckor på sig att lämna sitt anbud. Kungsfiskaren hade begärt att få såväl totalpris som à-priser, dvs. en prislista för tillkommande beställningar. Han lämnade in anbudet med totalpris i tid och fick med Kungsfiskarens medgivande lämna in en lista med à-priser senare, varvid pris för duschvägg framgick.

L.N. och B.S. har uppgett att enligt deras bedömning faller leverans och installation av duschväggar utanför VVS-entreprenörens åtagande i det aktuella entreprenadavtalet. L.N. har vidare uppgett att han inte blev tveksam när han såg att duschvägg fanns med i textdelen på ritningen men inte utritad eller betecknad på själva ritningen. Han ansåg att detta berodde på att duschvägg antagligen skulle ingå i någon annan entreprenörs åtagande. Den bedömningen gjorde han då det som inte finns utritat på ritningen inte är mängdbart, eftersom det är lika vanligt att bygginstallatören köper och installerar duschväggar som att VVS-entreprenören gör det samt då olika entreprenörer får olika ritningar. B.S. har uppgett att om duschväggen inte är utritad på ritningen så beror det på att den inte skall omfattas av entreprenaden utan istället skall hyresgästen i ett senare skede välja till vad de vill ha eller så har någon annan upphandling ordnats avseende duschväggar. Den streckprickade linjen på ritningen innebär enligt L.N. att rören i badrummet skall dras på så sätt att en duschvägg kan installeras där och enligt B.S. att det finns en nivåskillnad i taket. Både L.N. och B.S. har ansett att hänvisningen i den högre handlingen, arbetsbeskrivningen, till den lägre handlingen, ritningen, förtar verkan av rangordningsregeln i AB 92.

H.S. har uppgett att leverans och installation av duschväggar entydigt ingår eftersom det i den högre rangordnade handlingen, arbetsbeskrivningen, finns angivet "duschvägg" vilket enligt honom betyder att i de aktuella lägenhetstyperna ingår duschvägg samt då hänvisningen till Vs-ritningen endast avser kvalitet och utförande. Han har dock uppgett att det inte är en fackman som utfört arbetsbeskrivningen, att den inte är av den bästa kvaliteten, att Vs-ritningen är oklar vad gäller utförande, dvs. vilken modell av duschvägg det skall vara och var den skall placeras, samt att det hade underlättat kalkyleringen om det hade funnits en mängdförteckning som anger ett visst antal raka duschväggar och ett visst antal duschväggar av hörnmodell. På förfrågan om hur entreprenören skall veta om denne skall räkna på rak modell eller hörnmodell av duschvägg har H.S. inte kunnat ge något annat svar än att entreprenören antagligen får välja det mest lämpliga alternativet. Det kan enligt honom även vara så att kvantiteten duschväggar framgår av en lägenhetsritning, dvs. en annan ritning än Vs-ritningen, och att det även där framgår vilken modell det skall vara och var den skall placeras. Den streckprickade linjen på Vs-ritningen bör enligt H.S. vara en utmärkning av något som ligger i taket, t.ex. en tvätthängare, men att det även kan vara en utmärkning av duschytan eller en nivåskillnad i golvet.

Enligt 1 kap. 1 § AB 92 bestäms omfattningen av kontraktsarbetena av kontraktshandlingarna, vilka kompletterar varandra om inte omständigheterna föranleder till annat. I AB 92:s kommentar till paragrafen uttalas bl.a. följande. En prestation, dvs. arbete inkl. material m.m., som skall omfattas av entreprenörens åtagande behöver endast redovisas på ett ställe i kontraktshandlingarna. En förutsättning för detta är att handlingarna är upprättade efter god sed, bl.a. lämpligt och konsekvent samordnade, eller – om så inte är fallet – att entreprenören i anbudsskedet i varje fall inte skall behöva missta sig på vilka prestationer som skall ingå i hans åtagande. Undantaget "om inte omständigheterna föranleder annat" syftar på sådana fall där man inte rimligen av entreprenören kan begära att han i anbudsskedet borde ha insett viss förpliktelse. Av 1 kap. 3 § AB 92 kan utläsas att om det i en beskrivning och i en ritning förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, beskrivningen före ritningen.

Det förhållandet att arbetsbeskrivningen beträffande duschvägg hänvisar till andra kontraktshandlingar medför enligt min bedömning att det inte kan anses entydigt framgå redan av arbetsbeskrivningen att duschväggar omfattas av entreprenaden. I den kompletterande VVS-beskrivningen anges att mängder skall hämtas ur ritningen, vilket överensstämmer med det besked L.B. fick vid sin förfrågan angående mängdförteckning. Det kan vare sig av ritningen ensam eller av arbetsbeskrivning, VVS-beskrivning och ritning tillsammans anses entydigt framgå att duschväggar ingår i åtagandet. Det föreligger i stället en oklarhet huruvida så är fallet eller ej. Det är inte fråga om en oklarhet som kan lösas med hjälp av den s.k. rangordningsregeln i 1 kap. 3 § AB 92 eftersom det inte kan anses föreligga motstridiga uppgifter i handlingarna. Arbetsbeskrivningens uppgifter är nämligen inte tillräckligt tydliga för att motsägas av ritningen där duschvägg inte är vare sig utritad eller betecknad. Enligt min bedömning är kontraktshandlingarna inte lämpligt samordnade, på det sätt som förutsätts i kommentaren till 1 kap. 1 § AB 92, vilket medför att Kungsfiskaren inte med framgång kan hävda att det är tillräckligt att ordet duschvägg står angivet under VVS-installationer i arbetsbeskrivningen för att dessa skall anses ingå i Metodrörs åtagande.

Frågan är då vem av parterna som skall bära följderna av oklarheten i kontraktshandlingarna. Kungsfiskaren har upprättat dessa. Metodrör har haft en frist om två veckor för att lämna sitt anbud. I ett entreprenadförhållande av det slag det här är fråga om föreligger det en obalans mellan beställare och anbudsgivare på följande sätt. Beställaren har i allmänhet tillgång till experter på byggande som arkitekter och konstruktörer. Beställaren har förhållandevis lång tid på sig att ta fram förfrågningsunderlaget medan anbudsgivaren har en kort frist för att avge anbud. Den enskilde anbudsgivaren saknar vid delad entreprenad överblick över helheten vilket medför bl.a. att det inte går att se om ett visst arbete ingår i någon annans entreprenad. Anbudsgivaren deltar i en tävling där konkurrensen är helt inriktad på priset (Se Lars-Otto Liman, Entreprenad- och konsulträtt, 5:e utgåvan, 1997, s. 75).

Metodrörs tolkning av kontraktshandlingarna har vunnit stöd av L.N:s och B.S:s uppgifter. Även de av H.S. riktade anmärkningarna mot arbetsbeskrivningens och Vs-ritningens utformning samt dennes påpekande om att det kanske fanns någon annan ritning som visade hur många duschväggar som skulle ingå ger visst stöd för Metodrörs uppfattning. Mot bakgrund härav kan det inte anses att Metodrör borde ha insett att Kungsfiskaren hade den uppfattningen att duschväggar ingick i åtagandet. Kungsfiskaren har gjort gällande att Metodrör enligt 1 kap. 10 § AB 92 borde ha underrättat Kungsfiskaren om oklarheten i kontraktshandlingarna. Den aktuella regeln tar bl.a. sikte på situationer där uppgifter eller föreskrifter i kontraktshandlingarna inte överensstämmer med varandra. Underlåten underrättelse kan medföra skadeståndsskyldighet på grund av kontraktsbrott om underlåtelsen kan anses som vårdslöshet eller försummelse. Bestämmelsen medför inte att parterna har någon undersökningsplikt och man kan inte göra en part ansvarig för att han inte uppmärksammat ett förhållande. (Se Hedberg, Kommentar till AB 92, 1992, s. 64 f.). Bestämmelsen är dessutom inte direkt tillämplig eftersom Kungsfiskaren inte har yrkat skadestånd av Metodrör. Av L.B:s uppgifter har dessutom framgått att han inte har uppfattat kontraktshandlingarna som oklara på annat sätt än att han saknat en mängdförteckning, vilket han anmält till C.H.. När han underrättats om att mängden skulle utläsas ur ritningen har han, liksom L.N., uppfattat att duschväggar inte ingick eftersom de inte var utritade eller betecknade på ritningen och därmed inte mängdbara. Metodrör har därför inte heller haft någon skyldighet att i anbudet ange att duschväggar inte ingick.

De ovan gjorda övervägandena leder fram till bedömningen att Kungsfiskaren är den av parterna som skall bära följderna av oklarheten i kontraktshandlingarna. Entreprenadavtalet skall således inte anses omfatta leverans och installation av duschväggar.

Av 2 kap. 4 § första stycket AB 92 framgår att kravet på skriftlig beställning är uppfyllt om beställaren överlämnar en ritning eller annan handling som innefattar ändring eller tilläggsarbete. Det är ostridigt mellan parterna att Kungsfiskaren har till Metodrör överlämnat s.k. tillvalslistor med benämning "tillägg till arbetsbeskrivning" av vilka framgår bl.a. om en viss lägenhet skall ha badkar eller duschvägg. Kravet på skriftlig beställning av duschväggar är därmed uppfyllt. Metodrörs yrkande om särskild ersättning för leverans och installation av duschväggar skall således bifallas.

Målnummer T 8878-99