Svea hovrätt referat RH 2001:52

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2001:52
Målnummer
B3537-01
Avdelning
1
Avgörandedatum
2001-11-20
Rubrik
Åtal för medhjälp till främjande av flykt ogillat på grund av att det inte visats att den gärning som medhjälpen avsåg för medhjälparen varit i tillräcklig mån konkretiserad.
Lagrum
17 kap. 12 § och 23 kap. 4 § brottsbalken

Åklagaren åtalade M.G. för främjande av flykt, grovt brott samt A.S. för, i första hand, samma brott och, i andra hand, för medhjälp till främjande av flykt, grovt brott enligt följande.

M.G. och A.S. har den 8 januari 2001 på området Gumsbacken i Nyköping tillsammans och i samråd hjälpt J.O., som avtjänar fängelsestraff på kriminalvårdsanstalten Hall och vid tillfället åtföljts av tre kriminalvårdstjänstemän på bevakad permission, att komma lös och därefter främja hans flykt. Sålunda har M.G. och A.S. och eventuellt ytterligare en gärningsman kommit åkande i en av A.S. sedan tidigare tillgripen bil, som härigenom olovligen brukats till skada eller olägenhet för bilägaren. Bilen har framförts och stannat så nära vårdarna och J.O. att en av vårdarna lätt påkörts. Därefter har i vart fall två maskerade personer stigit ur bilen och med hot om våld förgripit sig på de tre tjänstemännen i deras myndighetsutövning genom att en av dem på nära håll riktat ett hagelgevär eller liknande föremål mot dem och den andre haft ett basebollträ eller liknande föremål i händerna. Under detta hot har J.O. fritagits och placerat sig i bilen, som efter det att samtliga gärningsmän satt sig i den åkt från området. – Med beaktande av tillvägagångssättet, är brottet att bedöma som grovt. – I vart fall har A.S. främjat gärningen genom att den 8 januari 2001 köra den av honom tillgripna bilen till Nyköping och parkera den på en där överenskommen plats, så att bilen senare kunnat användas vid fritagningen av J.O.

M.G. och A.S. förnekade brott.

Nyköpings tingsrätt (2001-04-05, rådmannen Urban Almquist samt nämndemännen Jostein Eidsvik, Lennart Larsson och Ann-Marie Jönsson) ogillade åtalet. Vid tingsrätten hördes som målsägande de tre kriminalvårdstjänstemännen, de båda tilltalade samt som vittne bl.a. den fritagne J.O. I sina domskäl anförde tingsrätten bl.a. följande.

Det är i målet utrett, att två eller tre personer den 8 januari 2001 på området Gumsbacken i Nyköping fritagit J.O. på sätt åklagaren påstått.

J.O. och M.G. har tidigare avtjänat straff tillsammans på Hall och känner varandra. A.S. och M.G. känner varandra. A.S. har den 30-31 december 2000 tillgripit den bil som sedan använts vid fritagningen på Gumsbacken. A.S. har på förmiddagen den 8 januari 2001 kört bilen till Nyköping. A.S. har alltså befunnit sig i Nyköping under dagen den 8 januari 2001. Ett anmärkningsvärt stort antal telefonsamtal har den 8 januari 2001 ägt rum mellan innehavarna av de två mobiltelefoner som A.S. och J.O. tidigare disponerat. Båda dessa telefoner har den 8 januari funnits i Nyköping. A.S. har invänt att även annan person disponerat hans telefon den dagen. M.G. har invänt, att han inte disponerat aktuell telefon under dagen den 8 januari 2001 utan återlämnat den till ägaren under natten till den 8 januari. J.O., M.G., A.S. och ytterligare två personer har den 19 januari 2001 gripits av polis i en lägenhet i Göteborg. Varken A.S. eller M.G. har visat att de vid fritagningen befunnit sig på annan plats än åklagaren påstått.

Även om flera omständigheter talar för att M.G. och A.S. medverkat i fritagningen av J.O. finner tingsrätten vid en samlad bedömning att det inte kan anses styrkt att A.S. eller M.G. är identisk med någon av de två-tre personer som deltagit i fritagningen på Gumsbacken. Vid denna bedömning skall åtalet mot såväl M.G. som A.S. för främjande av flykt lämnas utan bifall.

Tingsrätten finner det inte kunna hållas för visst, att A.S. känt till att den av honom tillgripna bilen skulle användas vid fritagning av J.O. Även åtalet mot A.S. för medhjälp till främjande av flykt skall därför lämnas utan bifall.

Åklagaren överklagade domen, såvitt gällde A.S., och yrkade att han skulle fällas till ansvar i första hand för främjande av flykt, grovt brott och i andra hand för medhjälp till främjande av flykt, grovt brott.

A.S. bestred ändring.

Svea hovrätt (2001-11-20, hovrättsråden Lars Hesser, referent, och Ulla Bergendal, tf. hovrättsassessorn Jonas Bäckstrand samt nämndemännen Gunnar Nordin och Eva Tavander) fastställde tingsrättens dom och anförde i sina domskäl bl.a. följande.

Hovrätten kan först konstatera att det inte i målet klarlagts huruvida två eller tre gärningsmän medföljt den aktuella bilen till platsen för fritagningen och inte heller vart bilen, som anträffats i centrala Nyköping på morgonen den 9 januari 2001, körts efter fritagningen. Vidare kan konstateras att de tre vårdarna inte har kunnat göra sådana iakttagelser av gärningsmännens utseende att dessa med ledning härav går att identifiera.

Som tingsrätten anfört föreligger ett antal omständigheter som skulle kunna tala för att A.S. medverkat i fritagningen. Några uppgifter som skulle utvisa att han var en av personerna som medföljt flyktbilen fram till Gumsbacken har emellertid inte framlagts i målet och hovrätten finner liksom tingsrätten inte styrkt att han deltagit i själva fritagningen.

Vad därefter gäller frågan om det visats att A.S. på annat sätt medverkat i fritagningen får hovrätten anföra följande. Att A.S. på morgonen den 8 januari kört den bil, som han tidigare tillgripit, till Nyköping där den några timmar senare använts vid fritagningen och att han under förmiddagen befunnit sig i Nyköping är i hög grad besvärande för honom. Härtill kommer att det av utredningen framgår att det åtminstone under kvällen den 7 januari och under natten mot den 8 januari förekommit ett antal telefonsamtal mellan två telefoner som huvudsakligen disponerats av A.S. respektive M.G. samt att A.S. elva dagar efter fritagningen anträffats i en lägenhet tillsammans med bl.a. den fritagne J.O. och M.G., vilka tidigare suttit intagna på samma anstalt. Det anförda talar med styrka för att A.S. insett att bilen skulle kunna komma att användas i något brottsligt sammanhang.

Att A.S. haft sådan insikt är emellertid inte tillräckligt för att fälla honom till medverkansansvar utan härför krävs att den gärning som A.S. objektivt sett medverkat till genom att tillhandahålla flyktbilen varit för honom i någon mån konkretiserad. I målet finns inte någon utredning som visar att A.S. fått kännedom om vad bilen skulle användas till. I avsaknad härav anser hovrätten inte att det med tillräcklig grad av säkerhet har visats att A.S. medverkat i brottet på sätt som krävs för att han skall kunna ådömas ansvar härför. Hovrätten finner således i likhet med tingsrätten att åtalet skall ogillas.

Målnummer B 3537-01