Svea hovrätt referat RH 2001:65

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2001:65
Målnummer
ÖÄ7496-01
Avdelning
7
Avgörandedatum
2001-11-30
Rubrik
I ett utsökningsmål begärde klaganden att få höras under sanningsförsäkran. Detta uppfattade hovrätten som en villkorad begäran om sammanträde. Bl.a. med hänsyn till att part inte kan höras under straffansvar i ärenden avslog hovrätten klagandens begäran om sammanträde.
Lagrum
•  18 kap. 1 § utsökningsbalken
•  13 och 14 §§ lagen (1996:242) om domstolsärenden
Rättsfall
NJA 1999 s. 544

Sedan L.G. ansökt om verkställighet i enskilda mål av två lagakraftvunna domar gjorde gäldenären, P.O., invändning om preskription. Kronofogdemyndigheten i Stockholm beslutade den 2 juli 2001 att verkställighet skulle få äga rum.

P.O. överklagade kronofogdemyndighetens beslut och yrkade att hans invändning om preskription skulle vinna bifall samt att tingsrätten skulle förordna att verkställighet av domarna inte fick äga rum.

Stockholms tingsrätt (2001-10-08, rådmannen Hans Blyme) fann att preskriptionsavbrott skett och lämnade överklagandet utan bifall. Tingsrätten avgjorde målet utan muntlig förhandling.

P.O. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle förordna att verkställighet tills vidare inte fick ske. Vidare yrkade P.O. att han skulle höras under sanningsförsäkran till styrkande av att han inte mottagit det kravbrev som åberopats till stöd för preskriptionsavbrott och att han inte undertecknat mottagningsbevis avseende detta.

Svea hovrätt (2001-11-30, hovrättsråden Per Olding och Mona Wildig, referent, samt t.f. hovrättsassessorn Pontus Söderström), som avslog P.O:s begäran om sammanträde, lämnade inte prövningstillstånd samt anförde följande.

Av 18 kap. 1 § utsökningsbalken och 13 och 14 §§ lagen (1996:242) om domstolsärenden följer att förfarandet vid handläggningen av överklagade utsökningsmål från kronofogdemyndigheten som huvudregel är skriftligt, men att domstolen under vissa förutsättningar skall hålla sammanträde. Också artikel 6 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna kan ge en part rätt till sammanträde i ett ärende av förevarande slag. P.O:s begäran att få höras under sanningsförsäkran får uppfattas som en begäran om sammanträde i hovrätten. Någon motsvarande begäran framförde han inte vid tingsrätten.

P.O:s begäran om sammanträde i hovrätten kan dock inte anses vara ovillkorad. Den måste i stället uppfattas så att han begär sammanträde endast för att kunna höras under sanningsförsäkran, men att han inte påkallar sammanträde för det fall att förhör under sanningsförsäkran inte medges. Part kan emellertid inte höras under straffansvar i ärenden.

Mot bakgrund av det anförda, och då hovrätten inte heller i övrigt finner skäl att hålla sammanträde, avslår hovrätten P.O:s begäran om sammanträde i ärendet. För prövning av ärendet i sak i hovrätten krävs prövningstillstånd. Hovrätten lämnar inte sådant tillstånd. Tingsrättens beslut står därmed fast.

Målnummer ÖÄ 7496-01