Svea hovrätt referat RH 2001:82

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2001:82
Målnummer
B595-00
Avdelning
4
Avgörandedatum
2001-02-08
Rubrik
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 1 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.

Gärningen: J.N åtalades för grovt rattfylleri. I målet hördes flera vittnen angående J.N:s berusning den aktuella dagen, bl.a. L.C., född 1936. Under vittnesförhöret uppgav denne att J.N. varit nykter vid körningen.

Tingsrätten ogillade åtalet mot L.C. för mened med motivering att det inte var styrkt att L.C. hade uppfattat att J.N. var berusad och därmed lämnat oriktiga uppgifter i sitt vittnesmål.

Hovrätten fann åtalet styrkt och dömde L.C. för mened till fängelse i fyra månader. – I påföljdsfrågan anförde hovrätten att mened är ett brott är ett artbrott och att varken omständigheterna vid gärningen eller L.C:s personliga förhållanden utgjorde tillräckliga skäl att välja någon annan påföljd.