Svea hovrätt referat RH 2001:83

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2001:83
Målnummer
B3944-00
Avdelning
5
Avgörandedatum
2001-02-23
Rubrik
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 2 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.

Gärningen: Vid polisförhör uppgav S.H. att hon hade sett hur T.Ö. hade hållit en kniv mot en persons hals och sagt att han skulle döda denne. Vid huvudförhandlingen i målet mot T.Ö. hördes S.H. som vittne. Hon uppgav då att hon inte hade sett händelsen själv utan fått den berättad för sig. T.Ö. dömdes för olaga hot.

Personliga förhållanden: Vid brottet var S.H. 17 år och vid domsfällandet 20 år. Hon bodde i föräldrahemmet och hade en timanställning på en bensinstation. Hon förekom inte i belastningsregistret.

Tingsrätten ogillade åtalet med motiveringen att det inte var styrkt att S.H. hade sett händelseförloppet vid det olaga hotet.

Hovrätten dömde S.H. för mened till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar och alternativ påföljd fängelse i en månad. – I påföljdsfrågan yttrade hovrätten bl.a. följande. Det föreligger regelmässigt en stark presumtion för att bestämma påföljden till fängelse. S.H. Det saknas anledning att befara att S.H. kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Villkorlig dom med samhällstjänst bedöms som lämpligt med hänsyn till S.H:s person. Med hänsyn till vad som framkommit om S.H:s person och med beaktande särskilt av hennes ålder vid brottet fann hovrätten att påföljden kunde bestämmas till villkorlig dom med samhällstjänst.