Svea hovrätt referat RH 2001:84

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2001:84
Målnummer
B3095-00
Avdelning
11
Avgörandedatum
2001-11-13
Rubrik
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 3 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.

Gärningarna: I ett misshandelsmål mot J.N. uppgav T.S., hörd på telefon som vittne, sanningslöst att J.N. inte varit på platsen vid det tillfälle då misshandeln ägt rum. Det var J.N. som någon gång före huvudförhandlingen i misshandelsmålet hade förmått T.S. att ljuga.

Tingsrätten dömde i menedsmålet T.S. för mened och J.N. för anstiftan av brottet, vardera till fängelse i tre månader. – I påföljdsdelen antecknade tingsrätten inledningsvis att brotten var s.k. artbrott. Tingsrätten ansåg att det inte förelåg skäl att välja någon annan påföljd än fängelse. Vid straffmätningen beaktade tingsrätten att J.N. kunde ha varit under 21 år när han begick brottet och att han efter detta hade dömts till fängelse för ett annat brott. Vidare beaktade tingsrätten att det gått avsevärd tid sedan brotten begicks.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom i alla delar.