Svea hovrätt referat RH 2002:48

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2002:48
Målnummer
Ö7161-02
Avdelning
9
Avgörandedatum
2002-09-03
Rubrik
Ett mer än tio år gammalt körkort ej ogiltigt i visst fall, trots att det inte förnyats. Åtal för olovlig körning ogillat efter resning.
Lagrum
•  3 kap. 13 § 1 st. 1 och 14 § körkortslagen (1998:488)
•  24 § körkortslagen (1977:477)
•  58 kap. 2 § 5 rättegångsbalken

Handens tingsrätt dömde den 9 april 2002 A.L. för olovlig körning till dagsböter.

Åklagaren ansökte om resning och yrkade att åtalet skulle ogillas. Till stöd för sin talan anförde åklagaren i huvudsak att det efter det att domen vunnit laga kraft hade framkommit att A.L. visserligen saknat giltigt körkort men att hon haft giltig körkortsbehörighet att framföra personbil.

A.L. bereddes tillfälle att yttra sig men hördes inte av.

Svea hovrätt (2002-09-03, hovrättslagmannen Peter Löfmarck, hovrättsrådet Gertrud Holmquist, referent, och adjungerade ledamoten Johan G Delin) beviljade resning i målet, upphävde Handens tingsrätts dom, ogillade åtalet och förordnade att vidare verkställighet av domen inte fick äga rum. I sina skäl för beslutet anförde hovrätten följande:

A.L:s körkort borde ha förnyats efter år 1994 på grund av att tio år hade gått sedan körkortet utfärdades. Enligt år 1984 genomförda ändringar i den då gällande körkortslagen (1977:477) blev ett körkort som inte förnyades efter tionde året efter dess utfärdande ogiltigt först om körkortsinnehavaren inte följde en anmaning av polisman eller bilinspektör att inom en viss tid förnya körkortet (prop. 1984/85:137 s 7 ff.). I samband med att den nu gällande körkortslagen (1998:488) infördes ändrades systemet så att ett tio år gammalt körkort upphör att gälla, om det inte förnyas efter föreläggande (3 kap 13 § första stycket 1). Sådana förelägganden skall meddelas av Vägverket (3 kap. 18 § körkortsförordningen /1998:980/).

Såvitt utredningen visar har A.L. efter år 1994 mottagit varken någon anmodan enligt tidigare regler eller något föreläggande från Vägverket enligt nu gällande bestämmelser att förnya sitt körkort. Det innebär att A.L., trots att körkortet borde ha förnyats redan år 1994, när hon stoppades av polis den 8 september 2001 hade kvar sin behörighet att föra bil. Detta framgår även av ett i målet företett utdrag ur körkortsregistret. Hon har alltså inte gjort sig skyldig till olovlig körning enligt åtalet.

På grund av det anförda bör resning beviljas till förmån för A.L. Eftersom saken är uppenbar bör tingsrättens dom omedelbart upphävas och förordnade meddelas att vidare verkställighet av domen inte får ske.

Målnummer Ö 7161-02