Svea hovrätt referat RH 2002:85

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2002:85
Målnummer
B7615-02
Avdelning
7
Avgörandedatum
2002-09-10
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 1 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: I slutet av mars 2002 sålde I.T. för 2 700 kr en minidisk som han fått låna. Han och en kamrat hotade den 28 april 2002 en 14-årig pojke med en kniv mot halsen och tog pojkens plånbok, innehållande bl.a. 250 kr, en mobiltelefon och en bit hasch. Några dagar tidigare hade han brutit sig in i ett skolskåp och stulit ett busskort, 60 kr i kontanter och en mobiltelefon. Den 8 juni 2002 ryckte I.T. en mobiltelefon ur handen på en person, varefter I.T. och hans två kamrater dels hotade telefonens ägare till livet, dels misshandlade honom bl.a. genom att sparka och slå honom i ansiktet, när han ville ha tillbaka sin telefon. Några dagar senare hotade I.T. telefonens ägare med stryk för att denne gjort polisanmälan om rånet. Härutöver hade I.T. innehaft mindre bitar hasch. Samma dag – den 8 juni – stal I.T. och två kamrater med hot om våld en mobiltelefon och 20-30 kr i kontanter från en yngling. Under våren 2002 hade I.T. förfalskat ett busskort så att det såg ut att gälla för honom.

Personliga förhållanden: Samtliga brott begick I.T. som är född 1986 strax före eller efter sin 16-årsdag. I april 2002 hade han dömts för misshandel, stöld och ringa narkotikabrott och överlämnades då till vård inom socialtjänsten. Socialnämnden uppgav i det aktuella målet att I.T. kunde placeras i ett § 12-hem.

Tingsrätten dömde I.T. för rån i tre fall, ringa narkotikabrott i två fall, en stöld, ett fall av urkundsförfalskning, ett olovligt förfogande och ett övergrepp i rättssak till sluten ungdomsvård i fem månader. – I påföljdsdelen anförde tingsrätten bl.a. följande. För en vuxen person skulle påföljden för den omfattande och allvarliga brottslighet som I.T. har gjort sig skyldig till, redan utan beaktande av återfallet, ha bestämts till ett närmare tre år långt fängelsestraff. Straffvärdet är så högt att vård inom socialtjänsten inte utgör en till räckligt ingripande påföljd. Inte heller skyddstillsyn är tillräckligt ingripande. Synnerliga skäl föreligger att döma I.T. till fängelse, vilket för en person i hans ålder innebär sluten ungdomsvård.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom endast på så sätt att tiden för den slutna ungdomsvården förlängdes till sex månader.