Svea hovrätt referat RH 2002:88

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2002:88
Målnummer
B10363-02
Avdelning
7
Avgörandedatum
2002-12-19
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 4 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningen: Medan E.T. var häktad, hotade han i ett telefonsamtal den 6 september 2002 att döda åklagaren A.M. antingen för att hämnas eller för att förmå åklagaren att häva restriktionerna.

Personliga förhållanden: Se närmast föregående referat.

Tingsrätten dömde E.T. till sluten ungdomsvård i en månad.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.