Svea hovrätt referat RH 2002:90

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2002:90
Målnummer
B6902-01
Avdelning
11
Avgörandedatum
2002-01-21
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 6 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: Den 22 september 2001 tilldelade J.S. en person ett knytnävsslag i ansiktet. Därefter utdelade J.S. mot samma person flera knivhugg som träffade skalpen, halsen i höjd med halspulsåderns delning samt ena överarmen (värjningsskada).

Personliga förhållanden: J.S. är född år 1984.

Tingsrätten dömde J.S. för misshandel och försök till mord till sluten ungdomsvård i ett år. – Tingsrätten ansåg att straffvärdet för brotten var fängelse i sex år men fängelsestraffet skulle med hänsyn till J.S:s ålder ha bestämts till ett och ett halvt år. Inget talade mot att påföljden bestämdes till sluten ungdomsvård.

Hovrätten ändrade tingsrättens som endast på så sätt att brottsrubriceringen för knivhuggen ändrades till försök till dråp.