Svea hovrätt referat RH 2002:95

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2002:95
Målnummer
B9296-02
Avdelning
11
Avgörandedatum
2002-11-27
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 11 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: J.S. och A.L. tillgrep den 5 augusti 2002 en handväska som en kvinna bar. Väskan innehöll bl.a. en mobiltelefon, kontokort och 400 kr i kontanter. Gärningsmännen försvann från platsen med godset och pengarna.

Personliga förhållanden: J.S. som är född år 1985, förekom under två avsnitt i belastningsregistret. I januari 2001 dömdes han för bl.a. grov misshandel till vård inom socialtjänsten. I oktober samma år dömdes han för grov misshandel, grov stöld, rån, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd till skyddstillsyn. Han studerade vid ett gymnasium. J.S. hade med några undantag skött kontakten med frivården. A.L. är född år 1984. Han förekom under tre avsnitt i belastningsregistret. Den 4 oktober 2001 dömdes han för grov misshandel och våldsamt motstånd till vård inom socialtjänsten och den 23 maj 2002 för rån till skyddstillsyn. Han studerade på ett gymnasium och bodde med sin mor och sex syskon i en villa. Han skötte ej kontakten med frivården och fick därför en varning i september 2002. Därefter hade han haft god kontakt med frivården.

Tingsrätten dömde J.S. och A.L. för grov stöld, båda till fängelse i två månader. Tingsrätten förordnade beträffande båda att tidigare ådömd skyddstillsyn skulle avse det nya brottet. – Tingsrätten antecknade i påföljdsdelen att J.S. och A.L. hade återfallit i brott och att A.L. inte hade skött skyddstillsynen på ett tillfredsställandesätt och att även J.S. i viss mån hade brustit i kontakterna. Med hänsyn till detta och till J.S:s och A.L:s låga ålder och deras behov av stöd och övervakning stannade tingsrätten för att förlänga varderas skyddstillsyn och förena den med ett kortare fängelsestraff.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att påföljderna för J.S. och A.L. bestämdes till sluten ungdomsvård i en månad. Vidare förordnade hovrätten att J.S. på nytt skulle ställas under övervakning och förlängde övervakningstiden för A.L.