Svea hovrätt referat RH 2002:96

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2002:96
Målnummer
B8469-01
Avdelning
4
Avgörandedatum
2002-01-22
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 12 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: Under hösten 2001 förvärvade och innehade N.M. och en kamrat huvudsakligen i överlåtelsesyfte ca 300 st. LSD-trippar. Ett flertal LSD-trippar hade överlåtits och utbjudits till försäljning. När han greps innehade han 94 st. LSD-trippar, 29,8 gram cannabisharts och 20 st. Ecstacytabletter. Vidare innehade N.M. samma höst i överlåtelsesyfte minst 150 gram cannabisharts. Av partiet hade han överlåtit tre gram.

Personliga förhållanden: N.M. är född år 1984. Han hade tidigare vid två tillfällen dömts bl.a. för narkotikabrott. Han missbrukade själv i stor omfattning narkotika.

Tingsrätten dömde N.M. för narkotikabrott, delvis grovt brott, till sluten ungdomsvård i ett år. – Det framkom att N.M. inte var motiverad för vård, varför socialtjänsten inte avsåg att vidta några åtgärder. Till stöd för sitt påföljdsval anförde tingsrätten att N.M. var i behov av nödvändig vård, behandling och utbildning.

Hovrätten fastställde tingsrättens domslut. – I påföljdsdelen anförde hovrätten bl.a. straffvärdet för de brott som N.M. skulle dömas för hade ett straffvärde överstigande fängelse i tre år och det förelåg då enligt hovrätten synnerliga skäl att döma N.M. till fängelse. Vid sådant förhållande ansåg hovrätten att påföljden skulle bestämmas till sluten ungdomsvård.