Svea hovrätt referat RH 2004:52

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2004:52
Målnummer
Ö4808-04
Avdelning
6
Avgörandedatum
2004-07-02
Rubrik
På ansökan av en bostadsrättsförening har kronofogdemyndigheten genom utslag förpliktat en bostadsrättsinnehavare att avflytta från sin lägenhet på grund av att föreningen vägrats tillträde för att utöva tillsyn eller utföra nödvändigt arbete. Innan beslutet vunnit laga kraft har föreningen vid tingsrätten väckt ny talan om skyldighet för bostadsrättsinnehavaren att avflytta från lägenheten på grund av bl.a. vanvård. Bestämmelsen om lis pendens har ansetts hindra den nya talan.
Lagrum
13 kap. 6 § och 42 kap. 4 § andra stycket rättegångsbalken (1942:740)
Rättsfall
RH 1984:29

HSB:s bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna (föreningen) ansökte hos Kronofogdemyndigheten i Stockholms län att D.P., som innehade en bostadsrättslägenhet i föreningen, skulle avhysas. Som grund för ansökningen anfördes att nyttjanderätten var förverkad, eftersom föreningen vägrats tillträde till lägenheten för att utöva tillsyn eller utföra nödvändigt arbete. Den 15 april 2004 meddelade kronofogdemyndigheten ett utslag, genom vilket D.P. förpliktades att genast avflytta från lägenheten. Den 16 april 2004 väckte föreningen talan mot D.P. vid Stockholms tingsrätt med yrkande om att han skulle förpliktas att avflytta från lägenheten vid äventyr av avhysning. Som grunder för käromålet åberopades sammanfattningsvis att D.P. vanvårdat lägenheten och inte vidtagit rättelse efter anmodan. Målet överflyttades till Solna tingsrätt. Föreningen bereddes tillfälle att yttra sig över frågan huruvida talan kunde upptas till prövning med hänsyn till innehållet i 13 kap. 6 § rättegångsbalken. Föreningen inkom därefter med yrkande om att målet skulle vilandeförklaras i avvaktan på verkställighet av kronofogdemyndighetens utslag. Föreningen hade upplyst om att D.P. sökt återvinning mot utslaget.

Solna tingsrätt (2004-05-19, rådmannen Carl Eric Lawass) avvisade föreningens talan genom följande beslut: Den nu väckta talan avser samma fråga, som avses med kronofogdemyndighetens ej lagakraftvunna utslag. Hinder möter enligt 13 kap. 6 § rättegångsbalken att uppta talan till prövning. Skäl till vilandeförklaring föreligger ej.

Eftersom det är uppenbart att målet på grund av rättegångshinder inte kan upptas till prövning avvisar tingsrätten med stöd av 42 kap. 4 § andra stycket rättegångsbalken stämningsansökan.

Föreningen överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle upphäva beslutet och visa målet åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Svea hovrätt (2004-07-02, hovrättslagmannen Birgitta Widebäck, hovrättsrådet Bertil Ahnborg och tf. hovrättsassessorn Magnus Hermansson, referent) instämde i tingsrättens bedömning och avslog överklagandet.

Målnummer Ö 4808-04