Svea hovrätt referat RH 2004:59

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2004:59
Målnummer
Ö7253-04
Avdelning
10
Avgörandedatum
2004-10-28
Rubrik
Offentlig försvarare för en sextonåring har tillerkänts ersättning för en och en halv timmes tidspillan som uppstått i samband med rättens överläggning till dom.
Lagrum
21 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740)

Södertälje tingsrätt (2004-08-27, rådmannen Åke Söderlind samt nämndemännen Viviann Andersson, Birgit Adolfsson och Sonny Danielsson) dömde en sextonåring för olaga hot, sexuellt ofredande, försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel och häleri. Rätten överlämnade åt socialnämnden att föranstalta om nödvändig vård inom socialtjänsten.

Advokaten S.U. som var förordnad som offentlig försvarare för sextonåringen yrkade vid huvudförhandlingens avslutande ersättning av allmänna medel med bl.a. 12 650 kr avseende elva timmars tidspillan. Efter överläggningen men innan domen avkunnades yrkade S.U. ytterligare ersättning för tidspillan som uppkommit i samband med väntan på att tingsrätten skulle avkunna domen.

Tingsrätten avslog yrkandet om ersättning för ytterligare tidspillan och anförde följande. Uppdraget som offentlig försvarare har inte krävt att försvararen avvaktat och deltagit vid domens avkunnande. Det yrkandet, som inte heller preciserats till vare sig tid eller belopp, avslås därför.

S.U. överklagade beslutet och yrkade bifall till sitt yrkande om ytterligare ersättning för tidspillan. Hon anförde som skäl härför följande. Överläggningen pågick cirka en timme och 45 minuter. Ersättning yrkades för en timme och 30 minuters tidspillan. Eftersom det var fråga om ett ungdomsmål var det rimligt att avvakta domens avkunnande för att kunna ge den unge den hjälp och det stöd som behövdes för att förstå domen. Domstolsverket bestred ändring och anförde att det inte kunde anses nödvändigt att vänta under en och en halv timme på överläggningen.

Svea hovrätt (2004-10-28, hovrättsråden Christine Möller, referent och Eva Wagner samt tf hovrättsassessorn Emma Regnér) ändrade tingsrättens beslut och tillerkände S.U. ytterligare ersättning av allmänna medel med 1 725 kr. Hovrätten anförde i sina skäl följande. Målet rörde en inte tidigare straffad person som nyligen fyllt 16 år och som stod åtalad för allvarliga brott. Det får under sådana förhållanden anses befogat att en offentlig försvarare är närvarande när domen avkunnas för att ge huvudmannen erforderligt stöd och vid behov närmare kunna förklara innebörden av domen. Den av S.U. vid tingsrätten yrkade ersättningen för tidspillan i avvaktan på tingsrättens överläggning till dom får därför anses skälig.

Målnummer Ö 7253-04