Svea hovrätt referat RH 2004:95

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2004:95
Målnummer
B3277-04
Avdelning
6
Avgörandedatum
2004-09-02
Rubrik
Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 3 av 17 hovrättsdomar som har meddelats under 2004 (referat RH 2004:93-109). Redovisningen upptar inte alla domar avseende vapenbrott eller annat brott mot vapenlagen som har meddelats av hovrätterna under år 2004. Sålunda saknas domar som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2004. Vidare har domar som avsett även andra brott än vapenbrott endast undantagsvis tagits med i redovisningen. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.

Gärningen: A.O. har den 23 februari 2000 uppsåtligen eller av oaktsamhet innehaft en pennpistol utan att ha rätt till det.

Tingsrätten, som lämnade AO:s invändning om att han trott att fråga var om en lödsug, fann genom utredningen att det kunde hållas för visst att A.O. insett att det han innehade var en pennpistol och dömde honom (med hänvisning till NJA 2002 s. 256) för vapenbrott av normalgraden. Påföljden bestämdes till fängelse 3 månader.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.