Svea hovrätt referat RH 2007:22

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2007:22
Målnummer
B5743-05
Avdelning
1
Avgörandedatum
2007-03-22
Rubrik
Hovrätten har dömt till ansvar för bokföringsbrott bestående i underlåtenhet att bokföra affärshändelser i bolag vilka inte haft någon legal verksamhet alls, utan endast syftat till att möjliggöra utställandet av osanna fakturor för genomförande av brottsligt upplägg.
Lagrum
11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)
Rättsfall
•  NJA 2004 s. 519
•  RÅ 1988 ref. 69
•  RÅ 1991 ref. 6
•  RÅ 2005 ref. 14

Stockholms tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot bland andra M.L., T.A., L-G.J. och J.A för bl.a. bokföringsbrott, grovt brott, enligt följande gärningsbeskrivningar.

Åtalspunkt 6: M.L. är styrelseledamot tillika formell företrädare för bolaget ML Lots & Truck AB (ML Lots). M.L har varit ansvarig för att bolagets bokföringsskyldighet uppfylls. Han har under tiden från den 1 januari 2003 till den 31 mars 2005 uppsåtligen åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra uppkomna affärshändelser (?). Under aktuell tid har bolaget haft intäkter med 10 078 500 kr. – Till följd härav har rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Åtalspunkt 10: T.A och L-G.J. har bedrivit bokföringspliktig näringsverksamhet i bolaget Fixit Allservice AB (Fixit) under tiden den 1 januari 2004 till den 31 december 2004. T.A. har varit styrelseledamot tillika formell företrädare för bolaget och L-G.J. har styrt och kontrollerat bolaget samt varit dess faktiska företrädare. T.A. och L-G.J. har ansvarat för bolagets bokföring och deklarationer. – T.A. och L-G.J. har uppsåtligen åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att inte till någon del bokföra i verksamheten förekommande affärshändelser alternativt inte bevara räkenskapsinformationen. Under ovan nämnda tid har bolaget haft intäkter på 8 150 000 kr. – Till följd härav har rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Åtalspunkt 11: J.A. och L-G.J. har bedrivit bokföringspliktig näringsverksamhet i bolaget J. Lots & Transportservice AB (J. Lots) under tiden den 7 september 2004 till den 22 mars 2005. J.A. har varit styrelseledamot tillika formell företrädare för bolaget och L-G.J. har styrt och kontrollerat bolaget samt varit dess faktiska företrädare. J.A. och L-G.J. har ansvarat för bolagets bokföring och deklarationer. – J.A. och L-G.J. har uppsåtligen åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen genom att inte till någon del bokföra i verksamheten förekommande affärshändelser alternativt inte bevara räkenskapsinformationen. Under aktuell tid har bolaget haft intäkter med 1 523 750 kr. – Till följd härav har rörelsens förlopp inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Åklagaren gjorde gällande att de nu aktuella bokföringsbrotten var att anse som grova eftersom de omfattat mycket betydande belopp samt då förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt och varit av synnerligen farlig art.

M.L., T.A., L-G.J. och J.A. bestred ansvar för nu aktuellt bokföringsbrott.

Åklagaren påstod bl.a. följande i målet.

S.S. har drivit åkeriverksamhet först i enskild firma och därefter – från och med april 2004 – i aktiebolagsform. Verksamheten har till stor del bestått i uthyrning av chaufförer, av vilka en del kört svart. För att frigöra kapital till de svarta lönerna kom S.S. och M.L. överens om ett upplägg som gick ut på att ML Lots skulle utfärda fakturor till den enskilda firman. Efter att ML Lots via postgiro fått betalt för utställda fakturor av S.S:s enskilda firma lämnade M.L. tillbaka 80 procent av beloppet. M.L. behöll resterande belopp motsvarande mervärdesskattebeloppet. När verksamheten flyttades över till S.S:s aktiebolag – S. Lots AB (S. Lots) – fortsatte S.S. och M.L. hanteringen av fakturor som tidigare i den enskilda firman. Under våren 2003 upphörde samarbetet mellan dem. I den roll M.L. haft trädde istället L-G.J. Den senare vände sig till S.S. och förklarade att han företrädde Fixit och att han kunde använda sig av det bolaget för att skriva fakturor till S. Lots. Fixit fakturerade S. Lots under tiden augusti-december 2004, varefter Fixits roll övergick till J. Lots där verksamheten fortlöpte fram till mars 2005, då Ekobrottsmyndigheten gjorde tillslag mot S. Lots. Upplägget med L-G.J. har varit detsamma som med M.L. T.A. och J.A. var formella företrädare för Fixit respektive J. Lots.

Tingsrätten (rådmannen Ann-Britt Jansson samt nämndemännen Iréne Lagergreén, Ninnie Sundbom och Tomas Linder) – som fann utrett att M.L., T.A, L-G.J. och J.A. ställt ut osanna fakturor och mottagit betalning härför, på sätt som åklagaren påstått – anförde i dom den 23 juni 2005 bl.a. följande beträffande nu aktuella åtalspunkter.

DOMSKÄL

Enligt 2 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) är en juridisk person i princip bokföringsskyldig. Skyldigheten innebär enligt 4 kap. 1 § samma lag bl.a. att alla affärshändelser skall bokföras löpande. I princip gäller detta för alla slag av verksamheter. I propositionen till bokföringslagen (prop. 1998/99:130 s. 381) anges att ledning för bedömning av bokföringsskyldighetens omfattning ofta kan hämtas från den skattemässiga bedömningen. Skall verksamheten beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet är den normalt också bokföringspliktig medan den omständigheten att skattskyldighet inte föreligger för viss verksamhet eller viss typ av transaktion får anses utgöra ett starkt skäl för att anse att det inte heller föreligger någon bokföringsskyldighet.

Mot den angivna bakgrunden och då det inte visats att det fakturaskrivande som är aktuellt i ML Lots (tingsrätten gjorde samma bedömning beträffande Fixit och J. Lots) ingått som ett led i en legal verksamhet kan det enligt tingsrättens bedömning inte anses utgöra affärshändelser. Någon bokföringsskyldighet beträffande de aktuella fakturorna föreligger därför inte. Åklagaren har inte gjort gällande några affärshändelser utöver de som skulle avses med aktuella fakturor.

DOMSLUT

Tingsrätten ogillar åtalet i nu aktuella delar. (M.L. och L-G.J. dömdes för viss annan ekonomisk brottslighet till två års fängelse vardera.)

Åklagaren överklagade tingsrättens dom och yrkade såvitt nu är ifråga att M.L., T.A., L-G.J. och J.A. skulle dömas för bokföringsbrott, grovt brott.

M.L., T.A., L-G.J och J.A. bestred ändring.

Svea hovrätt

Hovrätten (hovrättslagmannen Birgitta Widebäck, fd. hovrättsrådet Arno Lampa och tf. hovrättsassessorn Åsa Andersson, referent, samt nämndemännen Håkan Meijer och Majlis Schale Glemme) anförde i dom den 22 mars 2007 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Det är utrett att ML Lots, Fixit och J. Lots under den i åtalet aktuella tiden inte haft någon legal verksamhet alls utan endast syftat till att osanna fakturor skulle kunna utställas och kapital därmed frigöras för utbetalning av svarta löner i dels S.S:s enskilda firma, dels S. Lots.

Den första frågan att besvara är mot denna bakgrund om någon bokföringsskyldighet överhuvudtaget kan anses ha förelegat i ML Lots, Fixit och J. Lots.

Av 4 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) följer att alla affärshändelser i ett företag skall bokföras löpande. Något undantag för olagliga affärshändelser görs inte vare sig i lagtexten eller i förarbetena. I NJA 2004 s. 519 ansågs bokföringsskyldigheten omfatta en illegal spelverksamhet, som utgjorde merparten av en verksamhet som i övrigt var legal. HD uttalade i domen att lagligheten av en affärshändelse som ingår i en näringsverksamhet i princip saknar betydelse för frågan om bokföringsskyldighet, men att den skattemässiga bedömningen av vilket inkomstslag verksamheten skall beskattas i däremot torde kunna ge ledning för bedömningen (se även prop. 1998/99:130 s. 381). Ur skatterättslig praxis kan nämnas RÅ 1988 ref. 69, vari ersättning som en näringsidkare uppbar för falska fakturor ansågs utgöra inkomst av näringsverksamhet när fakturorna var avsedda för en kund i rörelsen och hade utfärdats med angivande av firma, RÅ 1991 ref. 6, vari intäkt från försäljning av olja åtkommen genom förskingring inte ansågs skattepliktig då verksamheten inte ingick som ett led i en legal verksamhet utan istället helt och hållet byggde på brott, samt RÅ 2005 ref. 14, vari inkomst av taxirörelse ansågs skattepliktig trots att den på grund av avsaknaden av erforderligt tillstånd var olaglig.

I förevarande fall kan konstateras att sådana tjänster som ML Lots, Fixit och J. Lots fakturerat för inte i sig behöver vara olagliga utan tvärtom vanligen förekommer i laglig form. Den betalning som uppburits kan därför inte i nu aktuellt hänseende sägas härröra från brottslig verksamhet, även om själva upplägget som helhet med fakturering och betalning kommit att utgöra ett led i den skattebrottslighet m.m. som haft anknytning till den enskilda firman och S. Lots. Mot denna bakgrund anser hovrätten att verksamheten i ML Lots, Fixit och J. Lots inte bör jämställas med verksamhet som fullt ut bygger på brott och som aldrig skulle kunna existera i laglig form, som exempelvis narkotikahandel och där utbytet av brottet skall förverkas. Anledning saknas därmed att undantaga verksamheten i ML Lots, Fixit och J. Lots från den i bokföringslagen föreskrivna bokföringsskyldigheten (jfr Svea hovrätts dom den 15 mars 2006 i mål nr B 6396-04, vari hovrätten gjorde samma bedömning i ett liknande fall).

DOMSLUT

Med ändring av tingsrättens dom dömer hovrätten M.L., T.A., L-G.J. och J.A. för bokföringsbrott, grovt brott, i enlighet med åtalet i nu aktuell del. (Påföljden – som för M.L:s och L-G.J:s del avsåg även annan brottslighet – bestämdes för M.L. till fängelse två år tio månader, för L-G.J. till fängelse tre år samt för T.A. och J.A. till fängelse sex månader.)

Hovrättens dom meddelad: den 22 mars 2007.

Mål nr: B 5743-05.

Lagrum: 11 kap. 5 § brottsbalken.

Rättsfall: NJA 2004 s. 519; RÅ 1988 ref. 69; RÅ 1991 ref. 6; RÅ 2005 ref. 14.

Litteratur: Prop. 1998/99:130 s. 381.