Svea hovrätt referat RH 2012:135

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2012:135
Målnummer
B6776-12
Avgörandedatum
2012-09-20
Rubrik
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
Lagrum
•  1 § och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64)
•  3 §, 6 § och 14 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Cannabis, 66,5 kg

Hovrätten: Vid bedömningen av ett narkotikabrotts straffvärde är sort och mängd viktiga faktorer. Högsta domstolen har i flera avgöranden under senare tid uttalat att även andra omständigheter ska tillmätas stor betydelse vid bedömningen (se Högsta domstolens domar i NJA 2012 s. 144 och NJA 2012 s. 535).

Det är fråga om en mycket stor mängd cannabisharts (66,5 kg) vilket talar för att transporten av narkotikan utgjort ett led i en organiserad narkotikahandel. Även hur narkotikan varit förpackad och de olika delarna uppmärkta talar i samma riktning. Utredningen ger emellertid inte stöd för att I och A haft någon mera kvalificerad roll i narkotikahanteringen. Hovrätten menar att I:s och S:s gärningar har samma straffvärde. Vid en helhetsbedömning motsvarar straffvärdet fängelse 4 år. Någon annan påföljd än fängelse kan inte komma ifråga.