Svea hovrätt referat RH 2012:46

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2012:46
Målnummer
Ö1767-12
Avdelning
5
Avgörandedatum
2012-05-08
Rubrik
Hovrätten har avslagit en konkursförvaltares begäran om förskott på arvode i enlighet med 14 kap. 12 § konkurslagen (1987:672). Hovrätten har med hänsyn till omfattningen av det arbete som utförts, den tid som konkursen varat och ytterligare beräknats pågå funnit att det inte kan anses rimligt att bevilja det begärda förskottet.
Lagrum
14 kap. 12 § konkurslagen (1987:672)
Rättsfall
•  NJA 1998 s. 10
•  NJA 2003 s. 203

Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt förordnade den 29 april 2011 advokaten G.M. till förvaltare i Gourmet Bröd i Stockholm AB:s konkurs.

Den 2 januari 2012 inkom till tingsrätten en begäran från G.M. om förskott jämlikt 14 kap. 12 § konkurslagen på arvode om 81 250 kr, varav 65 000 kr avsåg arvode och 16 250 kr mervärdesskatt. Som skäl för sin begäran uppgav G.M. att det var rimligt att förskott skulle utgå med hänsyn till uppdragets omfattning, den tid under vilken konkursen varat och ytterligare beräknas pågå samt övriga förhållanden. G.M. anförde att uppdraget bestått i utredning av en rörelseöverlåtelse – särskilt vad som ingått i överlåtelsen -, kontakter med gäldenärens största fordringsägare, utredning av försvunnen bokföring och granskning av resterande bokföring samt indrivning av en fordran som medfört mycket arbete. Efter att rörelseöverlåtelsen utretts och till viss del befunnits återvinningsbar hade en överenskommelse träffats om att 40 000 kr skulle inbetalas till konkursboet, varav 5 000 kr dittills inbetalats. G.M. bedömde att resterande åtgärder – indrivning av resten av nyss nämnda skuld och utredning av om bokföringsskyldigheten fullgjorts – skulle pågå till våren/sommaren 2012 varefter konkursen skulle kunna avslutas.

Tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM) avstyrkte begäran och anförde att syftet med förskott är att avlasta förvaltaren från den ekonomiska påfrestningen en omfattande konkurs har inneburit och kommer att innebära en längre tid framöver. Av arbetsredogörelsen framgick, enligt TSM, att konkursens omfattning inte avvek från vad som är gängse i en konkurs av tämligen begränsad omfattning och konkursen skulle, om inget oförutsett inträffade, kunna avslutas inom ett drygt halvår.

Tingsrätten (rådmannen Anders Larsson) anförde i beslut den 7 februari 2012 följande.

SKÄL

Enligt 14 kap. 12 § första stycket konkurslagen får rätten tillerkänna förvaltaren skäligt belopp att utgå i förskott innan slutligt arvode bestäms, om det är rimligt med hänsyn till omfattningen av det arbete som uppdraget har medfört, den tid under vilken konkursen har varat och ytterligare beräknas pågå samt övriga förhållanden. Det ska alltså göras en samlad prövning i det enskilda fallet av samtliga föreliggande förhållanden.

Gäldenärens konkurs hade pågått i mer än åtta månader när G.M. i januari 2012 begärde förskott. Då hade såväl konkursbouppteckning som förvaltarberättelsen upprättats. Edgångssammanträde hade hållits. G.M:s bedömning, som det inte finns skäl att ifrågasätta, är att konkursen är möjlig att avsluta våren eller sommaren 2012. Det som återstår är bl.a. fordringsindrivning.

Mot nu angiven bakgrund är det rimligt att bevilja G.M. förskott på arvodet.

Hans framställning ska alltså bifallas.

SLUT

Advokaten G.M. tillerkänns enligt 14 kap. 12 § konkurslagen 81 250 kr, varav 16 250 kr utgör mervärdesskatt, att utgå i förskott på hans arvode innan slutligt arvode bestämts.

Svea hovrätt

TSM överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle fastställa att begärt förskott på arvode inte skulle utgå.

G.M. bestred ändring.

Hovrätten meddelade prövningstillstånd och inhämtade yttrande från Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet i Sverige (REKON).

REKON anförde bl.a. att varken den tid som konkursen varat eller den tid som konkursen beräknades pågå utgjorde i sig skäl för att neka konkursförvaltaren förskott på det upparbetade arvodet. Ett arvodesbelopp av den omfattning som var aktuell i målet motsvarade enligt REKON ett betydande arbete i konkursen och har typiskt sett också en märkbar påverkan på likviditetsbehovet i en advokatverksamhet. REKON ansåg därför att det var rimligt att förskott beviljades.

Hovrätten (hovrättslagmannen Göran Karlstedt samt hovrättsråden Mats Walberg, referent, och Anna-Karin Winroth) anförde i beslut den 8 maj 2012 följande.

SKÄL

Enligt 14 kap. 12 § konkurslagen får rätten tillerkänna en konkursförvaltare skäligt belopp att utgå i förskott innan slutligt arvode bestäms, om det är rimligt med hänsyn till omfattningen av det arbete som uppdraget har medfört, den tid under vilken konkursen har varat och ytterligare beräknas pågå samt övriga förhållanden. Enligt förarbetena till konkurslagen ska en viss restriktivitet upprätthållas vid beviljande av förskott. För att förskott ska kunna utgå bör förvaltaren ha nedlagt ett betydande arbete på konkursen. Konkursen ska även förväntas pågå ytterligare så länge att det framstår som obilligt att förvaltaren ska invänta konkursens slut innan han får betalt (prop. 1986/87:90 s. 384). Bestämmelsen är visserligen tillämplig i alla konkurser men förutsättningar för förskott är enligt nämnda förarbetsuttalande sådana att förskott knappast kommer i fråga annat än i mer omfattande konkurser.

G.M. förordnades till förvaltare den 29 april 2011. I början av januari 2012 inkom G.M. till tingsrätten med en begäran om förskott på arvode. Vid nämnda tidpunkt hade konkursbouppteckning samt förvaltarberättelse upprättats och edgångssammanträde hade hållits. Efter det att rörelseöverlåtelsen utretts och till viss del befunnits återvinningsbar hade överenskommelse träffats om att 40 000 kr skulle inbetalas till konkursboet. Kvarstående arbete bestod av indrivning av resterande förlikningslikvid och en fråga om bokföringsskyldighetens fullgörande. G.M. gjorde bedömningen att konkursen kommer att kunna avslutas under våren eller sommaren 2012.

Det arbete som G.M. hade utfört vid tidpunkten för sin begäran om förskott kan inte anses avvika från vad som är gängse i en konkurs av tämligen begränsad omfattning. Det arbete och den tid som bedöms återstå innan konkursen kan avslutas får också anses vara av mindre omfattning.

Mot denna bakgrund finner hovrätten att det inte kan anses rimligt att bevilja det av G.M. begärda förskottet. Överklagandet ska därmed bifallas.

SLUT

Med ändring av tingsrättens beslut avslås advokaten G.M:s begäran om förskott på arvode.

Hovrättens beslut meddelat: den 8 maj 2012.

Mål nr: Ö 1767-12.

Lagrum: 14 kap. 12 § konkurslagen (1987:672).

Rättsfall: NJA 1998 s. 10; NJA 2003 s. 203.

Litteratur: Prop. 1986/87:90 s. 384.