Svea hovrätt referat RH 2013:68

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2013:68
Målnummer
B889-13
Avgörandedatum
2013-03-07
Rubrik
Vapenbrott, brottsrubricering och straffvärde - summariska referat.
Lagrum
9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67)

Gärningspåstående: R har i Eskilstuna under tiden juli 2012 t.o.m. den 14 september 2012 uppsåtligen innehaft en pistol av fabrikat Glock och 10 patroner utan att ha rätt till det, vilket han förvarat i M:s lägenhet i Eskilstuna. – R åtalades också för narkotikabrott.

Tingsrätten: R har erkänt de narkotikabrott som lagts honom till last och han skall därför dömas för dessa gärningar varvid tingsrätten med hänsyn till partiets storlek (3,7 kg cannabis) finner det styrkt att narkotikan huvudsakligen innehafts av R i överlåtelsesyfte. M:s påstående att R lämnat pistolen med magasin och patroner till honom vinner starkt stöd av den berättelse M lämnat av vilken bl.a. framgår att R i samband med skjutningar som vid den tiden hade ägt rum kom och hämtade vapnet och sedan lämnade tillbaka det med kommentaren ”nu har vi gett igen”, vilket i sin tur väl överensstämmer med innehållet i det sms som M översänt till en bekant. Påståendet vinner också stöd såväl av vad J har berättat om R:s agerande när hon tillsammans med denne och J tog sig in i M:s lägenhet och R letade i garderober och sa att hans saker var borta och på fråga från henne vad han letade efter sa det var narkotika och en pistol som av vad M berättat om vad hon hört R säga, nämligen att det som försvunnit rörde sig om narkotika, pengar och en pistol. Det föreligger således övertygande bevisning om att R gjort sig skyldig även till vapenbrott och han skall därför fällas till ansvar härför. Brottet bör bedömas som grovt då det varit en påtaglig risk att vapnet skulle användas vid brott.

R har återfallit i brott kort tid efter senaste lagföringen. Det sammanlagda straffvärdet för brotten är minst två år och starka skäl talar därför mot påföljden skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård), som annars skulle kunna vara en lämplig påföljd. Tingsrätten anser således att R skall dömas till fängelse 2 år och att villkorligt medgiven frihet om 20 dagar skall förklaras helt förverkad.

Hovrätten: Genom tingsrättens dom, som i viss del vunnit laga kraft, är det slutligt avgjort att R ska dömas för del av gärningen under åtalspunkten 4 som är att bedöma som narkotikabrott. Hovrätten har tagit del av samma bevisning som tingsrätten.

I fråga om vapenbrottet gör hovrätten samma bevisvärdering som tingsrätten och finner att R haft rådighet över vapnet på ett sådant sätt att han ska dömas för innehav av detsamma. Det har rört sig om ett livsfarligt, väl fungerande vapen – komplett med magasin och kulor – som förvarats tillsammans med en större mängd narkotika. Tillverkningsnumret på stommen var borttaget. Till detta ska läggas R:s hantering av vapnet efter det att hans bröder blivit skottskadade. I likhet med tingsrätten finner hovrätten att det finns anledning att befara att vapnet skulle komma till brottslig användning. R ska med beaktande av samtliga dessa omständigheter dömas för grovt vapenbrott.

När det gäller narkotikabrottet finner hovrätten styrkt att R har mottagit och disponerat över den påstådda mängden cannabishasch under sådana former som, förutom transport, måste anses innefatta förvärv och innehav i narkotikastrafflagens mening i enlighet med åklagarens påstående. Omständigheterna är också sådana att det är visat att R hade hand om narkotikan i överlåtelsesyfte. ¬ I påföljdsdelen gör hovrätten ingen annan bedömning än den tingsrätten gjort. Tingsrättens dom ska alltså fastställas i sin helhet.