Svea hovrätt referat RH 2014:50

Court
Svea hovrätt
Reference
RH 2014:50
Målnummer
Ö3377-13
Avdelning
2
Avgörandedatum
2013-09-27
Rubrik
En utländsk juridisk person har förelagts att ställa säkerhet för rättegångskostnader i mål om verkställighet av utländsk skiljedom.
Lagrum
1 § lagen (1980:307) om skyldighet för utländska käranden att ställa säkerhet för rättegångskostnader
Rättsfall
NJA 2001 s. 738 I och II

Svea hovrätt

Ett kinesiskt bolag, Yongchang Industrial & Trading Co. Limited (Yongchang) ansökte om verkställighet av en utländsk skiljedom. Motparten, Venturi Capital AB (Venturi), begärde att sökanden skulle föreläggas att ställa säkerhet för de rättegångskostnader som sökanden kan bli skyldigt att betala. Yongchang yttrade sig över begäran.

Hovrätten (hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Anne Kuttenkeuler, referent, och Patrik Schöldström) anförde i beslut den 27 september 2013 följande.

SKÄL

Bestämmelserna om fördelning av rättegångskostnader i 18 kap. rättegångsbalken är analogt tillämpliga i ärenden av detta slag (se NJA 2001 s. 738 I och II). Tillämpningsområdet för lagen (1980:307) om skyldighet för utländska käranden att ställa säkerhet för rättegångskostnader är inte begränsat till mål som anhängiggörs genom ansökan om stämning utan omfattar mer generellt mål och ärenden vid domstol där ersättningsskyldighet för motpartens kostnader kan uppkomma (se prop. 1979/80:78 s. 9).

Yongchang är ett utländskt rättssubjekt. Yongchang är därför, enligt 1 § lagen om skyldighet för utländska käranden att ställa säkerhet för rättegångskostnader, efter Venturis yrkande skyldigt att ställa säkerhet för de rättegångskostnader som det kan bli betalningsansvarigt för i målet. Venturis yrkande om ställande av säkerhet ska därför bifallas.

BESLUT

Hovrätten förelägger Yongchang Industrial & Trading Co. Limited att senast inom 21 dagar från delfåendet av detta beslut ställa säkerhet för de rättegångskostnader som bolaget i målet kan bli skyldigt att betala. Ställs inte säkerhet som godkänns av Venturi Capital AB eller hovrätten, kan talan komma att avvisas.

Hovrättens beslut meddelat: den 27 september 2013.

Mål nr: Ö 3377-13.

Lagrum: 1 § lagen (1980:307) om skyldighet för utländska käranden att ställa säkerhet för rättegångskostnader.

Rättsfall: NJA 2001 s. 738 I och II.

Litteratur: Prop. 1979/80:78 s. 9.