Bruttoprislista för vissa kommuner ansågs vara officiell

price-tag-374404_640

Leverantörer skulle ha officiella bruttoprislistor, alltså inte speciellt framtagna för upphandlingen. En leverantörs bruttoprislista kallad ”Bruttoprislista Värmlandskommunerna” godtogs. Det ansågs inte framgå att prislistan var avsedd endast för kommuner i Värmland och inte skulle gälla för alla potentiella kunder. Enbart listans namn betydde inte att den var särskilt framtagen för just den nu prövade upphandlingen. Samma priser fanns även på leverantörens hemsida. Tillfälliga kampanjpriser på hemsidan fick accepteras.

Hagfors kommun hade tillsammans med Eda, Kils, Munkfors, Simne och Torsby kommuner genomfört en upphandling av städmaterial. Upphandlingen handlades av Hagfors kommun. Anbud lämnades av bland andra Papyrus Supplies AB. Kommunerna beslutade emellertid att anta anbud från en annan anbudsgivare.

I förfrågningsunderlagets punkt 3.4.4 angavs följande: ”Leverantören ska ha en officiell bruttoprislista. Speciellt framtagna bruttoprislistor för denna upphandling accepteras ej. Med officiell bruttoprislista avses en prislista som alla har tillgång till oavsett om man är kund eller inte hos leverantören. Kan också vara webbshop med bruttopriser som ej kräver inloggning.”

Papyrus ansökte om överprövning av upphandlingen och anförde bl.a. följande:
”Vinnande anbudsgivare, Ocay, har med anbudet lämnat in en ”officiell bruttoprislista” vid namn ”Bruttoprislista Värmlandskommunerna” som, innehåller priser som skiljer sig från de som framgår av Ocay.se. Ocay.se visar de priser som alla har tillgång till oavsett om man är kund eller inte hos leverantören, och kräver inget inloggningsnummer eller dylikt. Detta, innebär att bruttoprislistan ”Bruttoprislista Värmlandskommunerna” är speciellt framtagen för denna upphandling, varför Ocays anbud ska förkastas. Även namnet på bruttoprislistan indikerar att den är speciellt framtagen, då alla tänkbara kunder inte tillhör Värmlandskommunerna. Det föreligger en diskrepans mellan prislistan som allmänheten har tillgång till (hemsidan) och den bruttoprislista som använts i anbudet. En kund som köper exempelvis en rulle kraftpapper via hemsidan betalar alltså inte samma pris som är angivet i bruttoprislistan.”

Kommunerna svarade med att anföra bl.a. följande:
”Ocay har till sitt anbud fogat en bruttoprislista. Att filen, i vilken listan finns, benämns ”Bruttoprislista Värmland” saknar i sammanhanget betydelse. Det viktiga är att listan överensstämmer med Ocays webbshopsprislista. Webbshopen och dess bruttoprislista är öppen och tillgänglig för alla. Från de i den officiella bruttoprislistan angivna priserna kommer vid avrop offererad rabatt att avräknas. De priser som Ocay angivit i den till anbudet fogade bruttoprislistan återfinns i den officiella utom för en produkt där en tillfällig kampanj bedrevs. Inom upphandlade varugrupper är mindre än 0,25 procent s.k. stafflade priser i Ocays webbshop. Till anbudet bifogad bruttoprislista innehåller endast förpackningspris då det är utifrån detta pris Ocay erbjuder sin rabatt. Båda priserna är angivna på Ocay.se och kan därför inte anses speciellt framtagen för denna upphandling. Papyrus har sammanfattningsvis inte visat att Ocays webshopspriser inte utgör en officiell bruttoprislista.”

Förvaltningsrätten i Karlstad avslog Papyrus ansökan om överprövning och anförde bl.a: ”Förvaltningsrätten finner mot bakgrund av vad som angetts att Kommunerna har haft fog för att utesluta Papyrus avtal. Kommunernas agerande i detta avseende strider således inte mot LOU. Papyrus har därmed inte visat att de har lidit eller riskerat att lida skada varför ansökan redan på denna grund ska avslås.”

Papyrus överklagade.
Kammarrätten i Göteborg avslog överklagandet.

I domskälen uttalades följande:

”Papyrus har i sin ansökan om överprövning hävdat att beslutet att tilldela Ocay upphandlingen fattats på felaktiga grunder då Ocay inte uppfyllt ska-kraven. Förvaltningsrätten har genom den överklagade domen endast prövat om beslutet att inte utvärdera om Papyrus anbud varit korrekt och avslagit ansökan med motiveringen att Papyrus inte lidit eller riskerat att lida skada.
Den fråga kammarrätten till att börja med ska ta ställning till är om Papyrus invändning beträffande Ocays anbud kan prövas inom ramen för ansökan och, om så är fallet, i vilken instans prövningen ska ske. Först därefter kan själva sakfrågan prövas.
Kommunerna har invänt, att eftersom det inte är identiska grunder som görs gällande i de båda anbuden, bör invändningen som Papyrus riktat mot Ocays anbud inte tas upp till prövning.
EU-domstolen har i ett flertal domar slagit fast att anbudsgivare inom ramen för upphandlingsförfaranden har ett berättigat intresse av att de andra anbuden utesluts i syfte att själva få kontraktet. Uteslutning av en anbudsgivare kan nämligen för det första leda till att den andra anbudsgivaren direkt får kontraktet i samma upphandlingsförfarande. Om alla anbudsgivare utesluts och det inleds ett nytt anbudsförfarande, skulle för det andra respektive anbudsgivare kunna delta i det förfarandet och därigenom indirekt få kontraktet (se bl.a. EU-domstolens dom den 11 maj 2017 i mål C-131/16 Archus punkt 51 och 52).
I upphandlingen har endast två anbud lämnats. Papyrus anbud har uteslutits på grund av att det inte uppfyller samtliga obligatoriska krav. Detta ifrågasätts inte längre av Papyrus, som i kammarrätten enbart argumenterar för att Ocays anbud ska uteslutas. Om även Ocays anbud borde ha uteslutits skulle följden bli att inga giltiga anbud finns kvar, varför upphandlingen i så fall skulle få göras om. Om någon bedömning av Papyrus invändning beträffande det vinnande anbudet i en sådan situation inte görs riskerar Papyrus att lida skada. Papyrus får därför anses ha ett berättigat intresse av att få sina invändningar mot Ocay prövade. Kammarrätten anser att det i ett sådant läge inte krävs någon sakidentitet gällande bristerna i respektive anbud (jfr EU-domstolens dom den 11 maj 2017 i mål C-131/16 Archus).
Papyrus har som grund för att utesluta även Ocays anbud anfört att anbudet brister i kravuppfyllnaden, eftersom bolagets bruttoprislista varit särskilt framtagen för upphandlingen och att priserna däri skiljer sig från dem som finns på det bolagets hemsida.
I förfrågningsunderlaget punkt 3.4.4 anges följande. ”Leverantören ska ha en officiell bruttoprislista. Speciellt framtagna bruttoprislistor för denna upphandling accepteras ej. Med officiell bruttoprislista avses en prislista som alla har tillgång till oavsett om man är kund eller inte hos leverantören. Kan också vara webbshop med bruttopriser som ej kräver inloggning.
Ocay har till sitt anbud fogat en bruttoprislista kallad ”Bruttoprislista Värmlandskommunerna”. Det framgår inte att prislistan är avsedd endast för kommuner i Värmland och inte skulle gälla alla potentiella kunder. Enbart listans namn betyder inte att den skulle vara särskilt framtagen för just den nu prövade upphandlingen.
Såvitt framgår är de priser som Ocay angett i sin bruttoprislista också de som finns på det bolagets hemsida. Att vissa priser i bruttoprislistan på hemsidan är från-priser förändrar inte det faktum att priserna finns på båda ställena. Att något av Ocays priser på hemsidan tillfälligt varit under kampanj och därför inte stämt överens med den ingivna bruttoprislistan får också accepteras. Ocays anbud uppfyller därmed förfrågningsunderlagets krav 3.4.4 om officiell bruttoprislista. Anbudet uppfyller även övriga nu prövade krav. Papyrus har därmed inte visat att Ocays anbud brustit i fråga om ställda ska-krav. Det betyder att Papyrus överklagande ska avslås.”